Rondane villreinområde

 • 3300 km²

  fordelt på ca 1200 km² i nord og ca 2100 km² i sør.

 • 11 kommuner I ett fylke

  Dovre, Folldal, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Sel, Øyer, Hamar, Åmot, Ringsaker og Stor-Elvdal kommuner i Innlandet fylke.

 • 4100 dyr

  1700 dyr i nordområdet og 2400 dyr i sørområdet.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

Villreinstamme forvaltes i dag som tre delbestander, Rondane Nord (Nord og Vulufjell) og Rondane Sør.

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 1600 dyr i nordområdet og 2300 dyr i sørområdet

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Last ned bestandsplan 2021 – 2025 for Rondane Sør her

Ta kontakt med villreinutvalget for Rondane Nord

Naturgrunnlaget

Det er stor forskjell på naturgrunnlaget for villreinen i det mer lavereliggende sørområdet og de sentrale og nordlige delene av villreinområdet. I motsetning til mange andre villreinområder er det sentralt og nord rikelig med lavressurser, og dermed gode vinterbeiter for reinen. Til gjengjeld er andelen frodige sommerbeiter langt mindre her enn i de vestlige kystnære villreinområdene, og andelen fjell i dagen (impediment) så mye som en tredel i nord og en fjerdedel i sør.

Du kan også se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Rondane villreinområde ble i 2021 klassifisert til dårlig kvalitet, etter at delnorm 3 ble satt til dårlig, og delnorm 1 og 2 ble satt til middels kvalitet. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Rondane kan du se her (kartfortelling).

Regionale planer

Rondane og Sølnkletten

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Se Innlandet fylkeskommunes sider om regionale planer

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Innlandet fylkeskommune, Folldal, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Løten, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Sør-Fron, Nord-Frond, Sel og Dovre kommuner og Statsforvalteren i Innlandet.
 
Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Hva er forskjellen på nemnd og utvalg?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Marit Vorkinn. Tlf: 612 66 068. Epost

Post sendes til: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2626 Lillehammer

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Innlandet

Kontaktperson: Marit Vorkinn

Hovedutfordringer

Det er viktig å opprettholde og skaffe tilgang til beite- og trekkområder til bruk gjennom året, og for å sikre den roterende beitebruken på lang sikt. I noen områder er det behov for restaureringstiltak for å gjenopprette funksjonene.

Det er fortsatt behov for mer kunnskap om arealbruk, og om forholdet mellom villrein og mennesker. Blant annet er verdien av beiteområdene i skog og på myr lite kjent. Systematisering av lokalkunnskap og sammenstilling av dette med den forskningsbaserte kunnskapen er viktig.

I begge områdene er det godkjente bestandsplaner med mål for stammestørrelse. Det er behov for bedre overgangsavtaler med fellesjakt i perioder for å kunne nå disse målene.

Innad i villreinområdene/delområdene er det følgende hovedutfordringer;

Sølnkletten

 • Opprettholde en god balanse mellom sommer- og vinterbeiter, og tilgangen til disse

 • Unngå forstyrrelse i kalvingsområdene

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier, skiløyper og adkomst med bil

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Rondane

Rondane Nord

 • Restaurere trekkmuligheter på begge sider av Rondanemassivet ved hjelp av konkrete tiltak

 • Bedre tilgangen til sommerbeiter

 • Sikre trekk- og sommerbeitemuligheter i Grimsdalen

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

Rondane Sør

 • Opprettholde de gode miksen mellom sommer- og vinterbeite, og tilgangen til disse

 • Utnytte beiteressursen i hele området, herunder opprettholde det lange sesongtrekket til og fra den søndre delen

 • Overvåke og sikre trekket over Fv 27 over Ringebufjellet

 • Kanalisere ferdselen ved en plan for sommerstier og skiløyper

 • Flytte Gråhøgdbu vestover med tilhørende stinett

 • Sikre trekk- og beitemuligheter inn mot Sølnkletten

Villreinutvalget

Rondane villreinutvalg

Rondane Nord:

Leder: Hans Olav Arnekleiv, 2662 Dovre, Tlf: 901 97 019. Epost

Sekretær:
Dovre fjellstyre. Tlf: 900 14 129. E-post
Sel fjellstyre. Tlf: 994 22 578. E-post

Rondane Sør:

Leder: Inge Asphoug, 2630 Ringebu, 905 08 126, Epost

Sekretær: Hans-Petter Ruud, 2477 Sollia, Tlf: 474 62 881. Epost

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.