Brattefjell-Vindeggen villreinområde

  • 357 km²

    Fjellområdet Brattefjell-Vindeggen, sørøst for Møsvatn, har vært en utløper fra Hardangervidda villreinområde. Villreinstammen er i mange sammenhenger framstilt som en delbestand av Hardangerviddastammen. Det er imidlertid usikkert når, og i hvor stor utstrekning, dette har vært en realitet. Da reinen etablerte seg her i nyere tid (1950-tallet), var det sesongmessig utveksling mellom Hardangervidda og Brattefjell-Vindeggen, men etter hvert ble dette redusert. Utover 1970-tallet økte bestanden sterkt, og offisiell jakt ble åpnet i 1980.

  • Fire kommuner i ett fylke

    Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommuner i Telemark fylke.

  • 550 dyr

    Målet for vinterstammen er 500 - 550 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: Ca. 500 – 550 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Last ned bestandsplan for 2019 – 2023 her

Naturgrunnlaget

Navnet har området fått fra de to fjelltoppene Brattefjell (1540 m.o.h.) og Vindeggen (1516 m.o.h.) som ligger sentralt i villreinområdet

Det er sparsomt med vinterbeiter i området, men rike sommer- og høstbeiter. Myrområder er det rikelig med, og i Gaustamassivet som området er en del av er det også veldig mye blokkmark. Grunnfjellsbergarter dominerer, men et belte fra Åmotsdal mot Vindsjåen og Gaustatoppen inneholder kvartsitt og kalkholdige skifer som gir noe rikere jordsmonn. I de høyereliggende deler av området er det noe usammenhengende morenemark, men det er mest skrint og bart fjell. Nede i dalførene er det stedvis mer sammenhengende dekke av bunnmorene.

 

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Brattefjell-Vindeggen ble i 2023 klassifisert til dårlig kvalitet etter at delnorm 1 ble satt til god kvalitet, delnorm 2 ble satt til middels kvalitet og delnorm 3 ble satt til dårlig kvalitet.

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Hva er forskjellen på nemnd og utvalg?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder: 

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Leder: Karen Johanne Storm Gulsvik, Epost: karen.johanne@rovviltsenteret.no tlf.: 91567464)

Nestleder: Olaf Storemoen, Rollag 

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Hilde Mari Omlid,

E-post: bv-b-nr@statsforvalteren.no

Adresse: Møsvannsveien 1149, 3660 Rjukan

Telefon: 32 26 66 13

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Kontaktperson: Fred Marius Svendsen

Villreinutvalget

Brattefjell-Vindeggen villreinutvalg

Leder: Gudmund Dyrland, tlf 92851214, Epost

Sekretær: Kolbjørn Birkrem. Tlf: 913 65 151. Epost

Utvalgets nettside

 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.