Regionale planer

Foto: Anders Mossing

Regionale planer

Regionale planer skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Det er laget planer for alle de nasjonale villreinområdene (noen områder dekkes av samme plan). Planene skal fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Fylkeskommunen har overordnet ansvar for de regionale planene for villrein, og oppfølgingen av disse.

Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005), Rikets miljøtilstand, la grunnlaget for arbeidet med regionale planer som skal sikre villreinens leveområder. Planene skal fastsette en langsiktig arealforvaltning der villreinens behov skal sees i sammenheng med andre brukerinteresser i fjellområdene. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Setesdalsheiene (Heiplanen)

Heiplanen

Regional plan for setesdalsheiene (Heiplanen) gjelder for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder.

Hva er regionale planer?

Regional plan, her kalt Heiplanen, skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

 

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

 

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

 

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Heiplanen ble godkjent av daværende Miljøverndepartementet 14. juni 2014. Planen havnet i departementet, da det ikke ble likelydende vedtak i hvert av de fem berørte fylkestingene i 2012.

Handlingsprogram for 2015-2018 ble vedtatt i fylkestingene våren 2015.

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Vestland, Agder, Rogaland og Telemark og Vestfold fylkeskommuner, Odda,  Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Åmli, Bygland, Valle, Bykle, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Fyresdal, Tokke, Vinje kommuner og Statsforvalteren i Vestland, Agder, Rogaland og Telemark og Vestfold

 

Hardangervidda

Hardangervidda

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Hardangerviddarådet har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Buskerud fylkeskommune er sekretariat for arbeidet, og samarbeider tett med Vestfold,  Telemark og Vestland fylkeskommuner om det oppfølgende arbeidet. Partene i Hardangerviddarådet jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan og verdiskapingsprosjektet «Mennesket og reinen».

På Buskerud fylkeskommunes sider kan du lese mer om dette

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Hardangerviddarådet er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Hardangervidda som består av en politiker fra hver Hardangervidda-kommune, to fylkespolitikere fra hvert fylke, en representant fra hver statsforvalter og leder av villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. I tillegg har politisk ledelse i de tre fylkeskommunene møte- og talerett i Hardangerviddarådet. Hardangerviddarådets oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen.

Nordfjella

Nordfjella og Raudafjell

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Nordfjellarådet har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Buskerud fylkeskommune er sekretariat for arbeidet, og samarbeider tett med Vestland fylkeskommune om det oppfølgende arbeidet. Partene i Nordfjellarådet jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan og verdiskapingsprosjektet «Mennesket og reinen». 

På Buskerud fylkeskommunes sider kan du lese mer om dette

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Nordfjellarådet er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Nordfjella med Raudafjell, og rådet består av: en politiker fra hver Nordfjella/Raudafjell-kommune, to fylkespolitikere fra hvert fylke. en representant fra hver statsforvalter, leder av villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell og leder av villreinutvalget for Nordfjella. I tillegg har politisk ledelse i de to fylkeskommunene møte- og talerett i Nordfjellarådet. Nordfjellarådets oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen. 

Ottadalsområdet (Reinheimen-Breheimen)

Ottadalsområdet - Reinheimen-Breheimen

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, Luster, Stryn, Rauma, Norddal og Stranda kommuner og Statsforvalteren i Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal.
 
Rondane-Sølnkletten

Rondane og Sølnkletten

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Innlandet fylkeskommune, Folldal, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Løten, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Sør-Fron, Nord-Frond, Sel og Dovre kommuner og Statsforvalteren i Innlandet.
 
Dovrefjellområdet (Snøhetta og Knutshø)

Dovrefjellområdet (Snøhetta og Knutshø)

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Oppdal, Rennebu, Dovre, Lesja, Sunndal, Rauma, Nesset, Tynset, Alvdal og Folldal kommuner og Statsforvalteren i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal.
 
Forollhogna

Forollhogna

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Os, Tolga og Tynset kommuner og Statsforvalteren i Innlandet og Trøndelag.
 
Norefjell-Reinsjøfjell

Norefjell-Reinsjøfjell

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Norefjell-Reinsjøfjell er et regionalt villreinområde og regional plan var et ønske fra kommunene. Buskerud fylkeskommune koordinerer arbeidet. Partene i Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan. 

På Buskerud fylkeskommunes sider kan du lese mer om dette

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell som består av: en politiker (ordføreren) fra hver kommune, en fylkespolitikere, en representant fra Statsforvalteren og leder av Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. I tillegg har fylkesråd for næring og tannhelse i fylkeskommunen møte og talerett på møtene. Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell sine oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen. 

Villreinområder_norsk_med+regioner
Villreinområder_norsk_med+regioner

Bakgrunn for nasjonale villreinområder og regionale planer

I 2007 ble det satt i gang et femårig program hvor målet var at det i løpet av 2012 skal være utarbeidet regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

De nasjonale villreinområdene er valgt ut fra en helhetsvurdering av områdenes størrelse, kvalitet og betydning som villreinområder, ulike stammers genetiske opphav og historikk, og de særlige mulighetene vi i disse områdene har til å sikre et bredt habitattilbud for villrein i framtiden. De valgte områdene er i hovedtrekk i samsvar med tilrådningene fra rådgivningsgruppa i prosjektet Villrein og Samfunn, jf. omtale i Stortingsmelding nr. 21 (2004 – 2005).

Det er et mål å bevare og tilrettelegge for en best mulig forvaltning av alle villreinområder i landet. Planer som omfatter de samlede bruks- og verneinteressene bør derfor gjennomføres også for de villreinområdene som ikke får status som nasjonale villreinområder. Mijøverndepartementet legger imidlertid til grunn at arbeidet med å sikre villreinens leveområder skal prioriteres i de nasjonale villreinområdene.

Europeiske villreinregioner

Ei arbeidsgruppe la i juni 2015 fram en rapport hvor opprettelsen av europeiske villreinregioner ble vurdert, dette på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Last ned rapporten her: Europeiske villreinregioner – en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet. (DENNE MÅ FLYTTES HIT)

I rapporten fremmes følgende anbefalinger:

 Det bør etableres en bred satsing på «Villreinfjellet» som reiselivsprodukt. Dette blir en viktig del av historien om Norge.

 Det etableres to europeiske villreinregioner, en nordlig og en sørlig, som inkluderer de nasjonale villreinområdene og omfatter de berørte kommunene.

 Det etableres et eget femårig verdiskapingsprogram for reiselivet; Villreinfjellet som verdiskaper. Det sentrale er å utvikle den brede verdiskapingen via prosjekter som benytter villreinen og villreinfjellet som ressurs for reiselivet.

 Villreinsentrene blir en ressurs i satsingen på reiseliv i de to europeiske villreinregionene.

Norsk villreinsenters 10-årsjubileumskonferanse i september 2017 ble avsluttet ved at statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og Miljødepartementet gjorde den formelle åpningen av de to europeiske villreinregionene. Denne etableringen kom etter at de regionale planene er vedtatt og vil ikke innebære endringer i de arealbruksstrategiene som er nedfelt i de regionale planene.

Den nordlige regionen består av områda Reinheimen-Breheimen (tidl. Ottadalsområdet), Rondane, Snøhetta, Knutshø, Forollhogna og Sølnkletten. Region sør består av områda Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda og Nordfjella.