Reinheimen-Breheimen villreinområde

  • Norges tredje største villreinområde

    Villreinområdet er det tredje største i Norge og i praksis delt i to; et nord- og et sørområde. Det har et samlet tellende areal på ca. 4552 km². Villreinområdet het tidligere Ottadalen.

  • Ti kommuner i tre fylker

    Skjåk, Lom, Vågå, Dovre, Lesja, Rauma, Fjord, Stranda, Luster og Stryn kommuner i Innlandet, Vestland og Møre og Romsdal fylker.

  • 2500 dyr

    1800-1900 dyr i nordområdet og 650-750 dyr i sørområdet.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 1800-1900 dyr i Reinheimen, 400-450 dyr i Breheimen sørøst og 250-300 dyr i Breheimen sørvest. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Last ned bestandsplan her

Naturgrunnlaget

Med unntak av områdene helt øst, består villreinområdet av fattige bergarter, under det vestnorske grunnfjellsområdet. De vestlige områdene er rike på isbreer, og noen av disse går også inn i de mer sentrale deler, som eksempelvis Storbreen på grensen mellom Lesja og Skjåk. Den store isbrepåvirkningen har dannet en rik kvartærgeologi med mye morene- og løsmasseavsetninger. Løsmassedekket er betydelig bedre i østre og nordøstre områder, og til deles sparsomt i de vestre og sørvestre deler. Det er få innsjøer i området.

 

Du kan også se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Reinheimen-Breheimen villreinområde ble klassifisert til middels kvalitet, etter at alle delnormer ble satt til middels.

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Reinheimen-Breheimen kan du se her (kartfortelling)

Regionale planer

Ottadalsområdet - Reinheimen-Breheimen

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, Luster, Stryn, Rauma, Norddal og Stranda kommuner og Statsforvalteren i Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal.
 
Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Hva er forskjellen på nemnd og utvalg?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen

Medlemmene i nemnda (2024–2027):

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen, v/Tor Taraldsrud, Moavegen 30, 2690 Skjåk. Tlf: 481 90 145. Epost

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Kontaktperson: Andreas Sandnes Granli

Villreinutvalget

Villreinutvalget for Reinheimen-Breheimen

Leder: Vidar Vange, vid-vang@online.no, tlf. 91 35 70 38

Sekretær: Sekretariat Skjåk Almenning, post@villreinutvalet.no, tlf. 45 47 36 83

Villreinutvalgets nettside

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.