Forollhogna villreinområde

  • 1843 km²

    Avgrenset av Rv 3 i sørvest (Tynset-Ulsberg), E6 i vest (Ulsberg-Berkåk-Støren) og av Rv 30 i øst (Støren-Røros-Tynset).

  • Sju kommuner i to fylker

    Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Os, Tolga, Tynset og Røros kommuner i Trøndelag og Innlandet fylker.

  • 1800 dyr

    Målet er mellom 1750 - 1850 dyr i vinterbestanden.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 1750 – 1850 dyr.

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Last ned bestandsplan her

Naturgrunnlaget

Villreinområdet ligger sentralt plassert nord på Østlandet og i sørområdet av Trøndelag. På vannskillet mellom nord og sør ruver Forollhogna-toppen med sine 1332 høydemetre. Dette er det høyeste fjellet i området, og her har en utsyn over store deler av området. Med unntak av et tyvetall fjelltopper som strekker seg over 1200 meter, ligger storparten av arealet i den lavalpine regionen, fra 800 til 1100 moh. I området er det flere store sjøer og vassdrag. I sør renner vassdragene mot Glåma, i vest mot Orkla og i nord mot Gaula.

Forollhogna skiller seg fra de fleste andre villreinområdene ved manglende innslag av høyalpine områder, og ligger, geologisk sett, i sin helhet innenfor det såkalte Trondheimsfeltet som består av rike kambrosiluriske bergarter. Store løsmasser i form av elvesedimenter og morener dekker mesteparten av området. Den mest utbredte bergarten er kvartsglimmerskifer, som dominerer på det geologiske kartet. Spesielt glimmerskifer inneholder stoffer som plantene trenger, som fosfor, kalium og kalk. Dette er stoffer som forvitrer lett og som frigjør verdifulle næringssalter, som igjen gir god vekst. Frodigheten er stor i fjellbjørkeskogen og i snaufjellet. En kartlegging i 2005–2007 av vegetasjonen og beitene på store utmarksareal i Tynset, Tolga og Os kommuner viste at det knapt finnes maken noe annet sted i Sør-Norge.

Forklaringen er enkel: all kalken i jordsmonnet. Dette gir seg utslag i et balansert sesongbeite for villreinen. Snaufjellet ligger på lavalpint nivå, med mye myr, lyngheier og kratt. Området har en meget høy produktivitet som gir stor variasjon i plante- og dyrelivet. Eksempelvis er rike forekomster av vier et viktig vårbeite for villreinen.

 

Du kan også se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Forollhogna villreinområde ble i 2021 klassifisert til middels kvalitet, etter at alle delnormer ble satt til middels. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Forollhogna kan du se her (kartfortelling).

Regionale planer

Forollhogna

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Du kan lese mer på Trøndelag fylkeskommunes nettsider

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Os, Tolga og Tynset kommuner og Statsforvalteren i Innlandet og Trøndelag.
 
Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Hva er forskjellen på nemnd og utvalg?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Forollhogna

Medlemmene i nemnda (2024–2027):

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Statsforvalteren i Innlandet v/Tom Hjemsæteren. Epost.

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Innlandet v/Tom Hjemsæteren. Epost.

 

 

Villreinutvalget

Forollhogna villreinutvalg

Leder: Kristoffer Flaa Sørensen, Epost: ksoe3@online.no

Sekretær: Helene Grytbakk Lillevold, Tlf: 920 81 419, Epost: post@hognareinen.no

Gå til utvalgets nettside

 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.