Sunnfjord villreinområde

  • 700 km²

    Villreinområdet som er Norges vestligste, består av et langstrakt og kystnært fjellområde på sørsiden av Førdefjorden-Jølstravatnet. Området er inndelt i tre. Ytre område omfatter kommunene Askvoll, Gaular og Førde og er avgrenset av Dalsfjorden i sør og Førdefjorden i nord. Midtre område omfatter kommunene Gaular og Førde og strekker seg fra Langeland i vest til Rørvikfjellet i øst. Indre område omfatter kommunene Førde og Jølster og strekker seg fra Rørvikfjellet til Jostedalsbreen i øst.

  • To kommuner i ett fylke

    Askvoll og Sunnfjord kommuner i Vestland fylke. .

  • 150 dyr

    Målet for vinterstammen er 150 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 150 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Kontakt villreinutvalget eller villreinnemnda. 

Naturgrunnlaget

Den vesle stamma lever i ytterkant av området med reinsbeite i Norge. Klimaet er sterkt kystpåvirket, noe som gir utfordringer om vinteren men samtidig frodige og gode sommerbeiter og tidlig vårgroe.

I østre deler ligger Grovabreen, en frittliggende bre, men en del av komplekset av småbreer rundt Jostedalsbreen. Området har stølsdaler med svært gode sommerbeiter. Alt fra seinvinteren/tidlig vår trekker dyr ned i stølsområder og videre ned i bjørkeskog på vårbeite. De indre deler av noen av stølsdalene får ligge i ro for forstyrrelser fram til det er snøbart. Dette er viktig for Sunnfjordreinen, som gjerne bruker disse lavereliggende liene som kalvingsland.

 

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Sunnfjord ble i 2023 klassifisert til dårlig kvalitet etter at delnorm 1, 2 og 3 ble satt til dårlig kvalitet. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Sunnfjord kan du se her (kartfortelling)

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda
Villreinutvalget

Sunnfjord villreinutvalg

Leder: Jan Ove Flaten, 6847 Vassenden. Tlf: 958 88 077. Epost

Sekretær: Kurt Ove Åsnes. Tlf: 992 01 751. Epost

 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.