Tolga Østfjell villreinområde

  • 453 km²

    Tolga Østfjell er et fjellparti som strekker seg mellom dalføret Hodalen – Øversjødalen i Øst og Glomma i Vest. Området ligger i Tolga kommune, og grenser mot Rendalen i sør. Det er derfor stor utveksling av dyr mellom disse to områdene. Rendalen har ikke status som villreinområde, men det er heller ingen regulær tamreindrift der. Totalt i de to områdene er det i overkant av 2000 vinterdyr. Det er rike lavressurser i området, og naturgrunnlaget er godt egnet for rein.

  • Tolga kommune

    Hele området ligger i Tolga kommune i Innlandet fylke.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: Ca. 200 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Kontakt villreintuvalget

Naturgrunnlaget

Tolga Østfjell er et fjellparti som strekker seg mellom dalføret Hodalen – Øversjødalen i Øst og Glomma i Vest. Området ligger i Tolga kommune, og grenser mot Rendalen i sør. Det er derfor stor utveksling av dyr mellom disse to områdene. Rendalen har ikke status som villreinområde, men det er heller ingen regulær tamreindrift der. Totalt i de to områdene er det i overkant av 2000 vinterdyr. Det er rike lavressurser i området, og naturgrunnlaget er godt egnet for rein.

 

Området ligger i skillet mellom sparagmitt og kambrosilure bergarter. Det betyr at det er store variasjoner i beitekvaliteten. I sparagmitt områder er det næringsfattig jordsmonn, noe som fører til mindre artsrikt beitegrunnlag.

 

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Tolga Østfjell ble i 2023 klassifisert til god kvalitet etter at alle delnorm 2 og 3 ble satt til god. Delnorm 1 hadde ikke tilstrekkelig med data til å kunne gjøre en god vurdering (grå farge). 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinutvalget

Tolga Østfjell villreinutvalg

Leder: Aud Lillian Holøien Rye, 90503430, audlrye@gmail.com
 
Sekretær: Jon Petter Jordet, Polaris5501@hotmail.com

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.