Reinsjakt

Foto: Karina Gjerde

Reinsjakt

Foto: Karina Gjerde

Foto: Anders Mossing

Hvorfor jakter vi villrein?

Mennesker har jaktet villrein i flere titusener av år. Reinen har vært viktig som matressurs og for bosettingen i Norge. I tidligere tider ble villreinen skutt med pil og bue og fanget i fangstgraver og massefangstanlegg. I dag viderefører vi høstingen av villreinen gjennom aktiv jaktutøvelse. Jakta er hovedårsaken til dødelighet hos villrein i Norge. Dette regulerer bestanden i det enkelte villreinområde, slik at den ikke blir høyere enn det beiteressursene tillater over tid.

Villreinen lever av gras, urter og lav. Disse artene utgjør et svært karrig beitegrunnlag som er følsom for overbeiting. I tillegg er det få rovdyr som truer villreinen, men leveområdene er presset. Veier, hyttefelt og menneskelig aktivitet er årsak til fragmentering av leveområdene. For å unngå overbeiting, og for å holde relativt stabile villreinbestander, har vi derfor et årlig uttak av villrein gjennom jakt. Dermed unngås store bestandssvingninger og medfølgende store svingninger i beiteressursene. Forvaltningen av villreinen er med på ta vare på økosystemet i høyfjellet, og store økologiske katastrofer unngås.

Kulturbærer

Jakt er viktig bestandsregulerende faktor. I tillegg er jakta og jegeren en viktig bærer av en gammel kultur – jegerkulturen. Dagens jeger er ikke avhengig av kjøttet for å overleve. For mange er viltkjøtt en kjærkommen avveksling i den norske husholdningen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mellom 8-9 000 jakter villrein hvert år. Hvorfor jakter så mange? De fleste driver villreinjakt av mange årsaker; høsting av naturens ressurser, rekreasjon, mosjon, spenning og sosialt samvær med venner. Dette settet av årsaker, i tillegg til regulering av bestandene, gjør jakten viktig for utøverne og samfunnene som preges av jegere og jaktutøvelse.

Foto: Anders Mossing

Krav

Det stilles en rekke formelle krav til deg som skal jakte villrein.

Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves, ha bestått jegerprøven. Aldersgrensen for å drive jakt på storvilt er 18 år.

Alle som vil jakte i Norge må betale jegeravgift. Avgiften gjelder for hele jaktåret, fra 1. april til 31. mars. Avgiften er et vilkår for å drive jakt, men gir ikke jaktrett på noe område

Nødvendig dokumentasjon

Når du skal ut på jakt må du ha disse papirene i orden:

Betalt jegeravgift

Jegeravgiften gjelder for et helt jaktår (1. april til 31. mars).

Jegeravgiften kan betales her.

Betalt jegeravgift gir ikke jaktrett, du må også ha tillatelse fra grunneier eller rettighetshaver for å drive lovlig jakt

 

Godkjent skyteprøve

For å jakte storvilt må man årlig gjennomføre en skyteprøve. Denne innebærer 30 obligatoriske treningsskudd og skudd mot dyrefigur. For de fleste vil skudd mot dyrefigur si å skyte 5 skudd mot en villreinfigur. 

Skal du bruke flere våpen enn ett må du avlegge skyteprøven for hvert våpen. 

Les mer og registrer våpen for skyteprøven her.

Våpenkort evt utlånserklæring

Du må alltid ha med våpenkortet når du skal ut på jakt. Våpenkortet følger med våpenet ditt og du har ett våpenkort per våpen. Hvis du skal låne våpen må du ha en utlånserklæring. 

Les mer om våpenkort, utlånserklæring og søk våpentillatelse her. 

Kontrollkort med valdansvarlig og jeger sitt navn

Kontrollkortet er et fysisk kort får du tilsendt/utdelt om du har fått tildelt reinsjakt. Det inneholder informasjon om blant annet villreinområde, hvilke(t) dyr du har tillatelse til å skyte og årstall. På kontrollkortet må informasjon om valdsansvarlig og jeger fylles ut. Dato og type dyr må merkes av i kortet før du begynner på transport av dyret etter felling. 

Kontrollkortet er å regne som forskrift, så les nøye på kortet om bruken av det.

Kontrollkortet kommer også med en merkelapp som skal brukes til å merke CWD-prøver. Merkelappen har strekkode som kobler prøve, jeger og dyr. Hoveddelen fungerer også som kjevelapp i de områder der det skal samles inn kjever. Merkelappens mindre del fungerer som kjøttmerkelapp, dersom man skal legge igjen deler av dyret i felt.

Eventuell overgangs-/fellesjaktavtale

Det er mulig å inngå avtaler med andre jaktrettshavere om å jakte på andre vald enn der du har fått tildelt dyr. Da må i såfall dette avtales skriftlig gjennom en overgangsavtale/fellesjaktavtale.

Ta kontakt med villreinnemnd i ditt aktuelle villreinområde for å sjekke mulighetene for dette. 

Eventuell jaktlagsavtale på statsallmenning

I noen villreinområder kan flere jegere jakte sammen på felles kontrollkort. Dette innebærer en skriftlig avtale som alle jegere på laget må ha med seg til enhver tid. For at dette skal fungere er det viktig med tett kommunikasjon mellom jegerne. 

Prøvetaking og obligatorisk data

Som jeger er det en del prøver du må ta og data du må registrere. Det er viktig at dette gjøres riktig og det kan du lese mer om her:

Skrantesjuke (CWD)

Jeger skal sende inn hjerne- og lymfeprøver fra alle felte villrein som er ett år og eldre i alle villreinområder. 

Les mer og se hvordan du gjør det her.

Kjeveinnsamling

I enkelte områder skal jeger levere kjever. Dette gjelder områder som er med i det nasjonale overvåkningsprogrammet:  Setesdal-Ryfylke, Hardangervidda, Rondane, Snøhetta, Knutshø og Forollhogna, men og i en del andre områder.

Her finner du informasjon fra NINA om hvordan du skal behandle og merke kjevene

Sett og skutt og Hjorteviltregisteret

Jeger skal legge inn informasjon om felt villrein i appen Sett og skutt eller i Hjorteviltregisteret.

Her kan du lese mer om appen Sett og skutt.

OBS! Husk at du må laste ned/oppdatere appen Sett og skutt og legge inn valdet du skal jakte på før du går på jakt. Appen fungere uten dekning men da må du ha lagt inn valdet først.

Hvordan sikre god data

Tilstanden til alle villreinområde skal vurderes som en del av den nye kvalitetsnormen for villrein. Spesielt viktig er det å registrere slaktevekt på kalv, som er eit sentralt måleparameter i den nye normen. Det er viktig å sørge for at dataen man registrerer blir mest mulig nøyaktig. Derfor

 1. Vei dyret uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein. Bruk gjerne en elektronisk koffertvekt. 
 2. Fest utfylt klistrelapp til skrantesjukeprøven.
 3. Hvis du skal sende inn kjeve; prøv å ikke skad fremtenner eller bakre del av kjeven. Rengjør og tørk kjeven, og ikke pakk den inn i plast. Fest utfylt merkelapp til kjeven.
 

Anne Eline Streitlien er oppsyn i Sollia fjellstyre og i videoen under går hun igjennom hva du som skal jakte villrein må ha kontroll på før jakta starter og etter et dyr er felt.

Lover og Forskrifter

Viltloven regulerer all jakt og fangst. Hovedprinsippet er at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Kapitlet inneholder bestemmelser om bruk av våpen og motordrevne fremkomstmidler og regler om fangst. I tillegg gir loven blant annet regler om retten til jakt og fangst, organisering av jaktområder, forfølgningsrett etter skadet vilt, minsteareal, opplysningsplikt for jaktutbytte, bruk av hund under jakt, og bestemmelser om jegerprøve og jegeravgift.

Viltloven regulerer alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Lovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Jakt er ikke en del av allemannsretten, siden retten til å jakte i utgangspunktet tilhører grunneieren. Dette gjør at jakt bare kan drives med tillatelse fra grunneier. Et unntak er den frie jakten på fjord og hav, der jakt kan skje uten tillatelse utenfor grensen mellom sjø og land.

Viltloven regulerer også utøvelse av jakt og fangst. Hovedprinsippet er at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Kapitlet inneholder bestemmelser om bruk av våpen og motordrevne fremkomstmidler og regler om fangst.

I tillegg gir loven blant annet regler om retten til jakt og fangst, organisering av jaktområder, forfølgningsrett etter skadet vilt, minsteareal, opplysningsplikt for jaktutbytte, bruk av hund under jakt, og bestemmelser om jegerprøve og jegeravgift.

Lenker til relevante lover
Lenker til relevante forskrifter

Skrantesjuke (CWD)

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på ei villreinsimle i Nordfjella sone 1 seinvinteren 2016. Bestanden i sone 1 er i dag sanert, og man har påvist ytterligere 18 tilfeller av rein med skrantesjuke. Skrantesjuke er også påvist på en bukk (høsten 2020) og ei simle (høsten 2022) på Hardangervidda. Miljødirektoratet og Mattilsynet driver et nasjonalt kartleggingsprogram i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Fra og med høsten 2018 er det lagt opp til prøveinnsamling av alle villrein 1 år og eldre i alle norske villreinområder. For 2023 gjelder altså de samme føringer som tidligere.

Hvorfor ta hjerne- og lymfeprøver?

Det er viktig at det tas både hjerneprøve og prøve av lymfeknuter fra dyr som felles under jakta. Ved å teste lymfeknuter kan sykdommen oppdages i en tidligere fase, noe som gir større testverdi og raskere friskmelding av en villreinbestand.

For å reetablere en frisk villreinbestand i Nordfjella sone 1, må det hentes rein fra bestander som er fri for skrantesjuke. Forskere jobber nå med å beregne friskmeldingsgrad for alle norske villreinområder. Resultatene fra dette arbeidet vil formidles via Hjorteviltportalen når det er klart. 

Hvordan tar du prøver?

I alle villreinområder skal det tas hjerne- og lymfeprøve av dyr 1 år og eldre.

Hjerneprøve tas med utlevert prøveskje. Hodet kuttes av i øverste nakkehvirvel og prøven tas gjennom “hullet” (ryggmargsåpningen) bak på skallen. Lymfeknutene ligger i området mellom svelg, kjevebein og ryggmargsåpningen. Løsnes enkelt med kniv. Begge prøvene legges i felles prøveglass for hjerne- og lymfeprøve.

Prøvetakingsutstyr

Ved tildeling av fellingstillatelse får du også tildelt utstyr for å ta og sende inn CWD-prøver. Dette utstyret inkluderer merkelapp, skje for å ta hjerneprøve, ett felles prøveglass for hjerne- og lymfeprøve, konvolutt og ferdigfrankert adresselapp, hansker 4 stk, avfallsposer 2 stk og en veileder.

Foto: Veterinærinstituttet. 

Se også videoene under som demonstrerer hvordan du tar prøvene og les mer på Hjorteviltportalens egen side om prøvetaking.

Hvordan merke prøven?

Kjevelapp er erstattet med en merkelapp. Merkelappen har strekkode som kobler prøve, jeger og dyr. Hoveddelen fungerer også som kjevelapp i de områder der det skal samles inn kjever. Merkelappens mindre del fungerer som kjøttmerkelapp, dersom man skal legge igjen deler av dyret i felt.

På forsiden er det en rekke klistrelapper til ulike formål. På baksiden skal det fylles inn opplysninger, som også skal overføres til Hjorteviltregisteret i forbindelse med registrering av prøver.

Oppbevaring og forsendelse

Hjerne- og lymfeprøven som skal sendes inn er «ferskvare». Med prøveutstyret følger en «ekspress over natt» frankering for postforsendelse fra postkontor/post i butikk – nettopp for å få prøven inn så raskt som mulig.

Anbefalte dager for innsending er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Prøver som skal oppbevares før forsendelse må holdes kjølig (ikke fryst), for å bevare kvaliteten og sikre at det kan brukes til å stille en sikker diagnose på dyret du har skutt.

Registrering på Hjorteviltregisteret

Gå til Hjorteviltregisteret for å både registrere prøver og sjekke resultat etter endt undersøkelse.

Logg inn med jegernummer og fødselsdato. Klikk på fanen “Min side” og deretter på “Registrer ny jaktdag”. Velg viltart og fyll inn opplysninger for dato, vald og skutt/skutte dyr og klikk “Lagre”. På “Min side” har det nå dukket opp et felt med skutte dyr. Klikk på “pennesymbolet” og fyll inn opplysningene (deriblant merkelappnr.). 

Resultatene fra undersøkelser av prøvene kobles mot disse opplysningene og de finner du her. 

Foto: Anders Mossing

Human jakt

Villreinjakt i Norge har en lang og sterk tradisjon. På deg som jeger hviler det et stort ansvar for at jakta foregår på en god og human måte. I dette ligger mye forberedelser og kunnskap om villreinen og fjellet reinen lever i. 

Ansvar for jaktoppsynet ligger hos Statens naturoppsyn og politiet. Disse samarbeider med villreinutvalg og lokale oppsynsordninger. De viktigste oppgavene for oppsynet er å gi informasjon og rettledning, i tillegg til å forebygge uheldig jaktutøvelse. 

Jaktutøvelse

“Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.”

Viltloven

Skrem ikke dyrene unødvendig.

Skyt aldri på dyr i flokk.

Skyt på dyr som står fritt.

Husk at de fleste kaliber/kuler fører til gjennomskyting av villrein.

Husk sikker bakgrunn.

Vann, steinrøys og annet rikosjettgivende terreng er ikke sikker bakgrunn. 

Aldri skyt på dyr som står i silhuett. 

Ikke skyt på lengre avstand enn du mestrer. 

Ikke ta sjanser. Skyt helst på dyr som står i ro. 

Kontroller at våpen og siktemiddel til enhver tid er i orden. 

Ikke legg fra deg et ladd våpen. Det er en god regel og ta ut sluttstykke ved lagring på for eksempel hytta. For at alle skal få en fin opplevelse er det også viktig å ta hensyn til andre jegere og brukere av fjellet. 

Gode forberedelser

Human jakt krever regelmessig skytetrening, for å gjøre deg fortrolig med våpen og sikre god og korrekt innskyting. Det er avgjørende at våpenet blir innskutt med samme type ammunisjon som du bruker under jakt. 

Du kan eksempelvis skyte inn rifla på 100 m, med middeltreffpunktet 4-7 cm over sentrum. Dette gjør at de aller fleste normalkaliber (6,5×55, 308W, 30-06 osv.) kan benytte samme siktepunkt på alle ansvarlige skuddavstander på villreinjakt. 

Se gode tips til skytetreninga fra vår naturveileder Are:

Ettersøksplikt

Som jeger har du ettersøksplikt og skal derfor:

 1. Se på alle skudd mot dyr som treff. 
 2. Vurdere situasjonen nøye og ta det med ro om dyret ikke faller etter at du har skutt. 
 3. Merk deg stedet både dyret og du var da skuddet gikk. 
 4. Undersøk skuddsted og se etter sportegn. 
 5. Følg etter dyret/flokken i rimelig strekning for å forsikre deg om dyrets tilstand. Dette skal du gjøre selv om undersøkelser på skuddsted ikke viser tegn til treff. 
 6. Ikke start jakt på nye dyr før ettersøket er avsluttet, og jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politi/oppsyn i området er varslet, dersom pliktig ettersøk etter dyr er uten resultat. 

Skadd eller syk rein

Enhver jeger som observerer et skadd eller synlig sykt dyr, skal så snart som mulig melde fra om situasjonen til oppsynet. Dette gjelder også funn av døde dyr. Noter koordinater og ta bilde. Er dyret skadd, må du vurdere om det skal avlives for å hindre unødvendige lidelser. Om du har fellingstillatelse på tilsvarende dyr, må du med en gang ta stilling til om dyret skal tas på din egen kvote. Om ikke, må du straks gjøre opp dyret slik at kjøtt tar minst mulig skade. Ta kontakt med oppsynet, evt valdansvarlig/villreinutvalget og kommune direkte, og ikke transporter ut før du har fått tillatelse. 

Foto: Anders Mossing

Jakta 2023

Ikke skyt rein med GPS-sender

Data fra GPS-merka villrein gir viktig kunnskap, som det er lett å enes om. I 2022 har vesentlig flere GPS-merka villrein blitt felt under jakta sammenlignet med tidligere år. Det er et mål å redusere forstyrrelse av villrein til et så lavt nivå som mulig. Merking er en av mange aktiviteter som forstyrrer villrein, og det er ikke noe mål i seg selv å merke flest mulig dyr. All merkeaktivitet skal være godt begrunnet, men i dagens situasjon er det nødvendig å ha et visst antall merka dyr for å håndtere skrantesjuke. Dersom et merka dyr dør, må det derfor ofte merkes et nytt dyr, noe som gir økt forstyrrelse.

Skulle en jeger likevel felle et merka dyr, er ikke dette ulovlig. Ta i så fall godt vare på GPS-senderen og kontakt SNO, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Miljødirektoratet eller Norsk Villreinsenter slik at senderen blir returnert, da den kan benyttes på nytt. Ikke skjær av halsbåndet, men ta det av i tilknytning til slaktingen.

Foto: Anders Mossing

Her finner du siste nytt fra ulike villreinområder

Denne er under oppdatering etterhvert som som det kommer informasjon fra de ulike villreinområdene.

Brattefjell-Vindeggen

Etter eit år med fredning på grunn av redusert stamme vert det jakt i år med eit begrensa uttak.

Kvote og kontrollkort

Kvota er 100 dyr med fordelinga 25% kalv, 25% simle/undyr og 50% bukk 2,5 år og eldre. «Bukkekorta» er skrive ut som valgfrie dyr, MEN det presiserast at det er bukk. Forventa felling er rundt 40 dyr.

Skrantesjukeprøver

Jeger skal ta hjerne- og lymfeprøve frå alle felte villrein som er ett år og eldre. Prøvene merkast med merkelappnummer og sendast til Veterinærinstituttet. Etter nokre få dagar, kan du sjølv søke opp prøvesvaret på Hjorteviltregisteret med hjelp av merkelappnummeret. På sida Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke finn du instruksjonsvideoar og anna informasjon om skrantesjuke.

Sjå også eigen veiledningsbrosjyre til jegerar.

 

Vekter

Alle felte dyr skal vegast utan innvoldar, skinn, hovud og klauver.

 

Registrering

Alle felte dyr skal registrerast i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt.

 

Jakttid

Det er ordinær jakttid dvs 20.08 – 30.09. og det er ikkje aktuelt med utvida jakttid slik det har vore nokre år.

Meire info

Til kvart kontrollkort ligg det ved ein jaktfoldar/informasjon. Sett deg godt inn i det som står der.

Trykk her for å laste ned jaktfolder for deg som har fått kort i Brattefjell-Vindeggen

Last ned Jaktkart BV gjeldande frå 01.05.2021

Fjellheimen

I år er det ikke jakt på villrein i Fjellheimen.

Forollhogna

Forollhogna Villreinvald er en sammenslutning som gjennom samarbeidstiltak forvalter villreinstammen i Forollhogna-området på en best mulig måte, ut fra de rammer villreinen krever og årsmøtet, offentlige lover og forskrifter setter.

Kvote og kontrollkort
Kvota er på 550 dyr med en fordeling på 60% kalv, 15% simle, 15% liten bukk og 10% stor bukk (2,5 år og eldre). Det estimeres en fellingsprosent i 2023 på 85 %. Kalveandelen som forventes født neste år er beregnet til 62,5 %. Under årets telling var kondisjonen på kalvene god.

Jakttid og jaktforbud
Jakttiden er fra og med 20. august til og med 20. september med  nattjaktforbud fra kl. 20.00. Forbudet oppheves ved lysets frambrudd.

Treningsskudd
For jakt kun på statsallmenning er det statens krav til treningsskudd som gjelder. For jakt på private områder bestemmes antallet treningsskudd av den enkelte rettighetshaver, se hjemmesiden til Forollhogna villreinområde for oversikt over ulike krav til treningsskudd. Ved jakt gjelder ellers de krav som er satt for det terreng det skal jaktes på.

Overgangsavtaler
De ulike rettighetshavere kan inngå overgangsavtaler for sine jegere.

Jeger skal rette seg etter de vedtak og bestemmelser som gjelder for jaktutøvelsen der jakten utøves. Dette framkommer av vedlegg som følger jegerkontrakten. Jaktkortene gjelder for jakt i hele villreinområdet med unntak for Grøntjønnan sameie innen Fo1.

Jaktutøvelse
All jakt skal foregå humant og i henhold til bestemmelsene i «Lov om viltet», med gjeldende forskrifter, «Lov om dyrevelferd», jaktkortet og lokale bestemmelser. Dersom du treffer på skadde dyr i terrenget og må avlive det, plikter du å varsle oppsyn eller lensmann snarest. Kjøttet fra avlivede skadde dyr skal sikres mot åtseletere. Kjøttet må under ingen omstendigheter fraktes ned uten tillatelse.

Skrantesjuke
All villrein som er 1 år eller eldre som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. Det skal tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. «Jegerpakker» med prøvetakingsutstyr deles ut på alle kort på villreinkategorier eldre enn årskalv. Prøvene merkes med merkelappnummer og sendes til Veterinærinstituttet. Etter noen få dager, kan du selv søke opp prøvesvaret på Hjorteviltregisteret ved hjelp av merkelappnummeret. På siden Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke finner du instruksjonsvideoer og annen informasjon om skrantesjuke.

Se også egen veiledningsbrosjyre til jegere.

Rapporter felte dyr i Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt. Jeger skal rapportere alle felte villrein i Hjorteviltregisteret,
www.hjorteviltregisteret.no eller i appen Sett og skutt. Registrer felte villrein på det valdet som står på kontrollkortet. Registrer merkelappnummer og koordinatene på fellingsstedet og andre opplysninger du har om dyret. For de som skal ta CWD-prøve må registrering av felt dyr skje innen innsending av prøven.

Innlevering av kontrollkort

Kontrollkortene må imidlertid også leveres inn som før nå i en  overgangsfase og skal etter endt jakt og senest innen 25. september sendes i utfylt stand til rettighetshaver. Det gjelder også for ubenyttet jaktkort/kort hvor dyr ikke er felt og selv om det er registrert i hjorteviltregisteret. Overholdes ikke denne frist, blir undertegnende rettighetshaver ilagt et straffegebyr på kr. 200,- per døgn i inntil 10 dager.

Kjever
Som et viktig ledd i hjorteviltovervåkningen for å følge med på kondisjonsutviklingen i villreinbestanden skal underkjeve innleveres, senest innen 25. september. Kjevenes lengde er et godt mål på hvilke leveforhold reinen har hatt. Karrige leveforhold gir lave slaktevekter og kort kjeve fordi reinen da prioriterer overlevelse foran vekst. Kjevene benyttes også til aldersbestemmelse av felte dyr. Informasjon om kjevemål mm. finnes på hjorteviltregistreret.no. Rengjør kjeven og ikke pakk den i plast. Husk å feste utfylt merkelapp til kjeven før den  leveres. Merkelapp til kjever er vedlagt jaktkortet. Kjevelappen skal fylles ut med slaktevekt, fellingsdato med mer. Det gjelder også for ubenyttet jaktkort og kort hvor dyr ikke er felt og selv om det er registrert i settogskutt.no. Oversikt over innleveringssted ligger som vedlegg i jegerkontrakten.

Veiing
Dyrene veies uten utbeining og med tilhørende ryggfett. Alle felte dyr skal veies og vekt skal skrives på jaktkortet. Korrekte vekter er viktig for den løpende overvåkingen av tilstanden hos villreinbestanden. Oversikt over veiestasjoner finnes på hjemmesiden, og ligger som vedlegg i jegerkontrakten.

Si fra om du ser syke eller skadde dyr
Jegere som ser syke eller skadde villrein skal så snart som mulig melde fra til oppsynet. Dette gjelder også funn av døde villrein. Noter koordinater og ta gjerne bilde. Er dyret tydelig sykt eller skadet, må du vurdere om dyret skal avlives for å hindre unødvendig lidelse. Feller du et slikt dyr, ta alltid hjerne- og lymfeprøve slik at dyret kan undersøkes for skrantesjuke. Frakt ikke ut andre deler av dyret uten tillatelse.

Hardangervidda

Det tilrettelegges for en god jakt på Hardangervidda i 2023. Målet er fortsatt å bekjempe, og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke, og jakta er et viktig bidrag for å redusere antall dyr som kan bli smittet.

Her finner du informasjon om tiltakene som berører deg som jeger:

Kontrollkort og kvote

Det er et mål om å felle så mange voksne bukker (2,5 år og eldre) som mulig, og i år er det kun utstedt bukkekort på Hardangervidda. Kvota er på til sammen 4000 bukk i 2023, og det forventes et uttak på noe under 1000 dyr.

Skrantesjukeprøver

Jeger skal ta hjerne- og lymfeprøve fra alle felte villrein som er ett år og eldre. Prøvene merkes med merkelappnummer og sendes til Veterinærinstituttet. Etter noen få dager, kan du selv søke opp prøvesvaret på Hjorteviltregisteret ved hjelp av merkelappnummeret.På siden Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke finner du instruksjonsvideoer og annen informasjon om skrantesjuke.

Flest mulig prøver av god kvalitet, det vil si at prøve av både hjerne og lymfeknuter er med, gir raskere og sikrere svar på smittestatus på Hardangervidda. Dette er i alles interesse, ikke minst for jegere og rettighetshavere.
 

Huskeliste for jeger

 • Registrer alle felte dyr i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt.
 • Ta skrantesjukeprøver av alle eldre dyr enn kalv, fest utfylt klistrelapp på prøveglasset.
 • Vei dyret uten innvoller, skinn og hode og klauver. Registrer vekta i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt. Vei kalver med koffertvekt.
 • Lever underkjeve fra felte dyr som er 1 år eller eldre i innsamlingskassene. Rengjør kjeven, ikke pakk den i plast, og fest utfylt merkelapp til kjeven før den leveres.

Tilgang til GPS-posisjoner fra merka villrein

Informasjon om hvor villrein med GPS-sendere oppholder seg vil bli tilgjengeliggjort med 72 timers forsinkelse.

Vi oppfordrer til å ikke skyte GPS-merka dyr. Skulle det likevel skje, ta kontakt med oppsynet for å avtale innlevering av GPS-sender og andre prøver som skal tas fra merka dyr. Ikke del halsbåndet i to.
 

Jakttid

Den forskriftsatte jakttiden på Hardangervidda sør for rv. 7 er 15.08-30.09. I år har imidlertid villreinnemnda og villreinutvalget besluttet at det kun skal jaktes i perioden 20.08-20.09. For deg som jeger kan det være ytterligere begrensninger, sjekk med den du kjøper jakt av.

 

Overføring av kort mellom vald

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til av overføring av kontrollkort mellom vald kan avtales muntlig eller skriftlig. Jegere på Hardangervidda kan selv inngå muntlig fellesjaktavtale med annet vald. Jeger må ha tillatelse fra jaktrettshaver i sitt eget vald til å inngå en slik avtale, i tillegg til tillatelse fra mottakende vald. Målet er effektiv felling og god flyt av fellingstillatelser mellom vald.

 

Kjever

Kjever skal leveres fra alle felte villrein som er eldre enn kalv. Kjevene leveres i innsamlingskasser som står ved innfartsportene til Hardangervidda. Rengjør kjeven og ikke pakk den i plast. Husk å feste utfylt merkelapp til kjeven før den leveres. Kjevene benyttes til aldersbestemmelse av felte dyr, og kan også benyttes som et mål på kondisjon, når dyrets vekt og alder er kjent.Innsamlingskasser for kjever finner du her:

 • Bommen ved Solheimstulen
 • Kalhovd turisthytte
 • Skinnarbu flybrygge
 • Varland parkeringsplass
 • Songa helikopterplass
 • Haukelisæter helikopterbase
 • Kinsarvik Airliftbase
 • Tinnhølen fjellstyrehytte
 • Esso Haukeli

Er det langt til slike kasser, kan du sende en henvendelse til hjortevilt@nina.no for å få tilsendt frankert konvolutt og annet utstyr som kan benyttes for å sende kjever.

Rapporter felte dyr i Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt

Jeger skal rapportere alle felte villrein i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no eller i appen Sett og skutt. Registrer felte villrein på det valdet som står på kontrollkortet. Registrer merkelappnummer og koordinatene på fellingsstedet og andre opplysninger du har om dyret.Trenger du hjelp til registering, kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.

 

Tiltak mot smitte av skrantesjuke

For å hindre at klassisk skrantesjuke sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder på Hardangervidda. Det er svært viktig at alle følger disse hovedreglene for å redusere faren for smitte.

 • Noter posisjonen på fellingsstedet slik at vi kan spore slakterester dersom det viser seg at dyret har skrantesjuke.
 • Grav eller stein ned slakterestene.
 • Rengjør utstyr og redskaper som er benyttet i jakten. Desinfiser utstyr og redskaper som har vært i kontakt med slakt o.l.
 • Ha kontroll på alle deler av slaktet inntil negativt prøvesvar for skrantesjuke er mottatt.

Les mer i forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone) – Lovdata.

 

Huskeliste for valdansvarlig representant

 • Se over og godkjenn alle felte villrein i Hjorteviltregisteret. Gjør nødvendige endringer.
 • Lever fellingsrapport elektronisk i Hjorteviltregisteret, eller send den på papir til villreinnemnda.
 • Send alle kontrollkort – både brukte og ubrukte – i posten til villreinnemnda innen 14 dager etter endt jakt. Kortene sendes i posten til Villreinnemnda for Hardangervidda-området, Møsvannsveien 1149, 3660 Rjukan.

Veileder: godkjenning av felte dyr for valdansvarlig (miljodirektoratet.no)

 

Tilskudd til uttransportering videreføres ikke

I 2021 og 2022 kunne jegere få tilskudd til uttransportering av slakt med helikopter fra Hardangervidda. Denne ordningen videreføres ikke for 2023.

 

Si fra om du ser syke eller skadde dyr

Jegere som ser syke eller skadde villrein skal så snart som mulig melde fra til oppsynet. Dette gjelder også funn av døde villrein. Noter koordinater og ta gjerne bilde. Er dyret tydelig sykt eller skadet, må du vurdere om dyret skal avlives for å hindre unødvendig lidelse. Feller du et slikt dyr, ta alltid hjerne- og lymfeprøve slik at dyret kan undersøkes for skrantesjuke. Frakt ikke ut andre deler av dyret uten tillatelse.

 

Lærdal-Årdal

Info fra Lærdal/Årdal villreinutval:

Jakttid i Lærdal-Årdal:

F.o.m. 20 august t.o.m. 12 september

Nattfreding:

Kl. 19.00 – 07.00

Maksimalt:

3 jegerar pr fellingsløyve

CWD-prøvar:

Det skal takast CWD-prøve (hjerne og svelglymfe) av alle felte dyr eldre enn 1 år, altso alle utanom årskalvane.

Vekter:

Alle felte årskalvar skal vegast, dette er jegerane sitt ansvar.  Innsamling slaktevekter på årskalvane er viktig med tanke bestandsforholda og den vidare forvaltninga av villreinområde. Villreinutvalet oppfordra og jegerane til å vega alle felte vaksne dyr og, anslått vekt er ikkje godt nok, heile dyret må vegast før eventuell utbeining.

Nordfjella

Fellingskvote og fordeling

Fellingskvoten for Nordfjella er på 80 dyr. Alle fellingsløyve gjeld bukk 1 1⁄2 år og eldre, men i staden for bukk kan det fellast kalv av begge kjønn. Simler skal ikkje fellast i år.

 

Jakttid

Villreinutvalet har fastsett jaktperioden frå og med 20. august til og med 20. september, med nattefreding kl. 19.00 – 07.00.

 

Samjakt

Det er inngått samjaktavtale mellom Aurland, Hol og Ulvik. Denne gjeld frå og med måndag 28. august og ut jakta, alle dagar.

 

Prøvetaking og utfylling av opplysningar

Jeger skal ta hjerne- og lymfeprøver frå alle felte dyr, med unnatak av kalvar. Prøvene skal merkast med merkelappnummer og sendast til Veterinærinstituttet. Jeger skal rapportera opplysningane om felt dyr, inkl. strekkode for cwd-prøve, på www.hjorteviltregisteret.no (sett- og skutt). Ver nøye med utfylling av alle opplysningar! Registrer felt villrein på det valdet som kortet er utskrive på (står på kontrollkortet), og ikkje det valdet dyret er felt på om kortet er nytta på anna vald. Pass på at kontrollkortet og vert rett utfylt før innlevering!

 

Kjevar

Jegerane skal levera kjevar av alle felte dyr som er 1 år og eldre. Innsamling følgjande stader:

Hol: Kasse ved garasjen i Brubotn og ved bommen på Haugastøl
Aurland: Fiskehuset i Fossheim og kasse ved garasjen i Brubotn
Ulvik: Osafjellet, i krysset mellom Langavatnet og Rundavatnet

 

Veging av felte dyr

Vekt er eit viktig kvalitetsmål for villrein. Det er difor ynskeleg å få registrert slaktevekt på så mange dyr som mogleg – obligatorisk på kalv. Rapporter vekta i Hjorteviltregisteret/sett-og-skutt.

 

Sjuke eller skadde dyr

Meld frå om du ser sjuke eller skadde dyr. Jegerar som ser sjuke eller skadde villrein skal så snart som mogleg melda frå til oppsynet. Dette gjeld og funn av daude villrein. Noter koordinatar, og ta gjerne bilde. Er dyret tydeleg sjukt eller skadd, må du vurdera om dyret skal avlivast. Feller du eit slikt dyr; ta alltid hjerne- og lymfeprøve slik at dyret kan undersøkast for skrantesjuke. Frakt ikkje ut andre delar av dyret utan løyve.

 

Kontakt oppsyn

Oppsynsleiar Håkon Øydvin – 99567650.
Oppsynssentral Skinnarbu: 815 32 450

Rondane Sør

Villreinbestanden i Rondane sør er nå endelig tilbake på ønsket størrelse etter flere år med lav bestand og lave kvoter. Totalkvoten er nå oppe på 600 dyr i Rondane sør og 20 dyr på Finnsjøfjellet. Vi opplever fortsatt litt for lav tilvekst så tiltakene som ble innført tidligere gjelder fortsatt. Dette er økt andel av kalv i uttaket samt flere kjønnsbestemte kort for å hindre felling av for mange voksne simler.

Villreinutvalget premierer den minste kalven som er skutt under jakta med gratis kalvekort påfølgende høst. Forutsetningen er at kalven er under 13 kg og er kontrollveid av oppsyn innen 24 timer.

I Rondane sør har vi flere GPS-merkede simler og bukker. Disse gir oss verdifull kunnskap om bestanden og må ikke felles under jakt.

Kontaktinfo til villreinutvalget:

Leder: Inge Asphoug,  905 08 126  inge.asphoug@norli.no

Sekretær/Oppsynsleder: Hans-Petter Heier Ruud, 474 62 881 sollia@fjellstyrene.no

Kontaktinformasjon for oppsyn under jakta

Kontaktinformasjon for SNO

Hardangervidda, Nordfjella, Raudafjell, Setesdal/ Ryfylke,Setesdal Austhei, Norefjell/Reinsjøfjell, Brattefjell/Vindeggen, Blefjell, Våmur/Roan, Fjellheimen, Lærdal/Årdal, Oksenhalvøya:

Oppsynssentralen 815 32 450 (kl 08.00-19.00)

 

Forollhogna, Tolga Østfjell:

Erik Ydse: 480 51 578

Berit Broen: 476 57 803

 

Reinheimen-Breheimen:

Per Olav Haugen: 970 57 213

Øyvind Angard: 917 33 365

Thomas Rødstøl: 915 47 617

 

Skaulen/Etnefjella:

Guro Sødergren: 905 05 902

 

Sunnfjord, Svartebotnen, Førdefjella, Vest-Jotunheimen:

Per Olav Haugen: 970 57 213

Rigmor Solem: 959 65 158

 

Snøhetta, Knutshø, Rondane, Sølnkletten:

Espen Rusten: 905 31 307

Finn Bjormyr: 481 13 674

Ola Eirik Bolme: 948 17 988

 

_____________________

Statens naturoppsyn
Telefon: 03400/73 58 05 00
E-post: post@naturoppsyn.no
Nett: www.naturoppsyn.no
Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim

Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

 

Rondane Sør

Espen Rusten: 905 31 307 (SNO)

Hans-Petter Heier Ruud 47 46 28 81 (Oppsynsleder/Fjelloppsyn)

Anne Eline Streitlien, Sollia, 952 67 295 (Fjelloppsyn)

Aki Eggen Hoffstad, Sollia, 474 49 066 (Fjelloppsyn)

Paul Lutnæs, Ringebu, 410 07 473 (Fjelloppsyn)

Odd Steinar Granheim, Ringebu, 975 60 167 (Fjelloppsyn)

Runar Stenumgard, Ringebu, 976 12 523 (Fjelloppsyn)

Erik Hagen, Øyer, 918 55 539 (Fjelloppsyn)

Gaute Szacinski, Øyer, 906 60 531 (Fjelloppsyn)

Ola Stubrud, Øyer , 992 99 529 (Fjelloppsyn)

Anders Berg, Ringsaker Jakt- og fiskeområde, 416 86 950 (Privat oppsyn)

Roar Vestli, Åmot, 975 23 971 (Privat oppsyn)

Arnt Risberg, Fampen, Messelt, SEG felt 1 (Kontrollstasjon), 901 61 460 (Privat oppsyn)

Thore Lie, Fampen, 913 20 978 (Privat oppsyn)

Foto: Kjell Bitustøyl

Jakttilbud

Under er de vanligste stedene du kan søke om reinsjakt. Vær oppmerksom på at søknadsfristen varierer fra slutten av april til begynnelsen av juni:

Her finner du tilbud fra både Statskog, flere bygdeallmenninger i tillegg til kort for utenbygds for fjellstyrene i Oppland inkl. Sunndal og for fjellstyrene på Hardangervidda. Noen private rettighetshavere legger også ut tilbud på inatur.no

En del private rettighetshavere selger jaktrett på finn.no. Her finner du også en del tilbydere av pakker som inkluderer eksempelvis guide, overnatting ol. Her er det også mulig å finne kort etter at trekningene via inatur.no er gjennomført. 

For villreinjakt hos de andre fjellstyrene samt for innenbygdsboende i Oppland, kontakt det enkelt fjellstyre.

Stor prisforskjell

Det er rimeligst å være villreinjeger på statsgrunn. Private rettighetshavere tar seg ofte langt bedre betalt for jakta, men sjansen for at du skal få jakt er større hos private enn på statsgrunn hvor søkerne er langt flere.

En undersøkelse utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) blant villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna i 2002, viste at gjennomsnittprisen for de enkelte fellingstillatelsene varierte fra cirka 300 kroner for en kalv på Hardangervidda til nesten 9000 kroner for en storbukk i Forollhogna. Undersøkelsen viste også store prisforskjeller mellom hva lokale og tilreisende jegere betaler for det enkelte løyvet. I snitt betalte tilreisende jegere 2,6 ganger mer for et fritt dyr på Hardangervidda enn de lokale jegerne. I Forollhogna var prisen på samme kategori dyr 4,7 ganger dyrere for utenbygds jegere. Siden undersøkelsen ble gjort, har prisnivået steget ytterligere et par-tre “hakk”.

I disse kommunene finner du villrein

Oppland: Lillehammer. Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk.
 

Hedmark: Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Løten, Ringsaker og Hamar.

Telemark: Vinje, Tinn, Tokke og Fyresdal.

Hordaland: Odda, Ullensvang, Eidfjord og Ulvik.

Buskerud: Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal og Flesberg.

Sør-Trøndelag: Midtre-Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal.

Sogn og Fjordane: Aurland, Lærdal, Stryn og Luster.

Møre og Romsdal: Sunndal, Nesset, Rauma, Norddal og Stranda.

Aust-Agder: Bygland, Valle, Bykle og Åmli.

Rogaland: Suldal, Hjelmeland, Forsand og Gjesdal.

Vest-Agder: Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral.

Foto: Olav Strand

Praktiske råd

Ser du forskjell på ?

Som villreinjeger MÅ du være 100 prosent sikker på at du feller riktig dyr. Typen dyr står på jaktkortet. Mulighetene er flere: Fritt dyr, storbukk, simle og kalv. Dette er hovedkategoriene. Noen områder, som Snøhetta, bruker i tillegg betegnelsen “kløftbukk“. I Forollhogna kan du få jaktkort på “liten bukk“.

Studér bildene under.

Storbukk

De største dyrene i villreinflokken. Kraftig gevir med mange takker, ragg i halsen – og penis.​

Simle

Simlegeviret er langt mindre enn bukkegeviret, men kan ha mange forgreininger. Er du i tvil om du sikter på bukk eller simle,
sjekk om dyret har penis.

Kalv

Normalt har kalven et gevir som består av to enkle stenger, men i visse tilfeller kan det være kløfting i toppen. Jaktmessig skilles det ikke på bukke- og simlekalver. Ofte veldig mørk bast. 

Kløftebukk / liten bukk

Bildet viser en halvannet år gammel bukk (se under buken – dyret har penis!) Kløftbukk (eksempelvis i Snøhetta) kan ha inntil to takker i øvre gevirstang. Bukken på bildet har to takker i venstre stang, mens høyre stang er entakket. I Forollhogna regnes denne som “liten bukk”. Vær oppmerksom på at Forollhogna regner med endetakkene (som halvannetåring har bukken på bildet ennå ikke utviklet endetakker).