"Villreinfjellet som verdiskaper"

Foto: Anders Mossing

"Villreinfjellet som verdiskaper"

Foto: Anders Mossing

“Villreinfjellet som verdiskaper” har som formål å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet. Programmet skal bidra til en god gjennomføring av de regionale planene for nasjonale villreinområder, og til å utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til ulike målgrupper.

En hovedmålsetting i programmet er at de nasjonale villreinområdene skal kunne fremme verdiskaping i en utvidet sammenheng, ikke bare i form av kroner og øre. Med bred verdiskaping menes her både miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre. Den verdimessige økningen skjer ikke alltid i pengemessig forstand. For eksempel vil en miljømessig verdiskaping for villreinen kunne være at menneskeskapte barrierer slik som veier og stier reduseres eller fjernes slik at villreinen kan gjenoppta gamle trekkruter og få økte beitemuligheter.

Forutsetninger for tilskudd

Det var krav om at søknader til prosjekt måtte utformes innenfor rammer og retningslinjer som er gitt i programplanen med vedlegg (se bakgrunnsdokumenter). En søknad om et hovedprosjekt måtte ha tilknytning til et avgrenset geografisk område eller konsentrere seg om et tema som det skal arbeides med i flere geografiske områder. Muligheten til å søke og lokalisere prosjekter var avgrenset til de 61 kommunene i 11 fylker som er omfattet av de regionale planene, se eget vedlegg 2 til programplanen. Det ble lagt vekt på å få etablert hovedprosjekter som representerer en geografisk spredning og et mangfold av problemstillinger og muligheter knyttet til de ulike nasjonale villreinområdene. Det var også krav om at et hvert hovedprosjekt skulle omfatte flere delprosjekter og tiltak som til sammen skulle oppfylle hovedprosjektets målsettinger, og disse måtte beskrives i søknaden. Det er opp til hovedprosjektet å etablere og følge opp delprosjektene. Prosjekter som ikke dekker alle formene for bred verdiskaping – miljømessig, sosialt, kulturelt og økonomisk – ville falle utenom ordningen.

Prinsipper for finansiering

Inntil 50 % av utgiftene i hovedprosjektet kan dekkes av verdiskapingsprogrammets midler, den resterende del må dekkes av egeninnsats og egne eller andre eksterne midler. Noen mulige eksterne finansieringskilder er omtalt i vedlegg 1 sammen med krav til søkere og søknader.

Det ble utviklet et eget sett med søknadskriterier som søknadene om hovedprosjekter ble vurdert etter. Det ble lagt særlig vekt på at søknadene kunne utvikle et godt samspill med de regionale planene og handlingsprogrammene som er knyttet til disse.

Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen er ca. 8 mill. kr. Det legges opp til å kunne gjennomføre prosjekter med 1 – 3 års varighet med forbehold om Stortingets godkjenning av framtidige budsjetter.

Søknad sendes Miljødirektoratet via deres elektroniske søknadssenter her. 

Verdiskapingsprosjekter

Her kan du laste ned presentasjoner om pågående prosjekter: