FoU-prosjekt i Snøhetta og Knutshø

Foto: Einy Brænd

Snøhetta og Knutshø villreinområder ble i 2022 klassifisert til ‘dårlig kvalitet’ med røde trafikklys under kvalitetsnormen for villrein. Dette følges nå opp med tiltaksplaner. I forbindelse med kvalitetsnormen og arbeidet med tiltaksplaner er det avdekket store kunnskapsbehov. Denne prosjektskissen er et forslag til et felles FoU-prosjekt som søker å tette viktige kunnskapshull og utføre effektstudier av historiske endringer og planlagte tiltak. Prosjektets hovedmål er derved å framskaffe et bedre og tverrfaglig beslutningsgrunnlag for forvaltningen av villreinen og dens leveområder i Snøhetta-Knutshø. Det foreslås et femårig prosjekt med fire mulige delprosjekter (prosjektfaser):

(1) Opprettelse av styringsgruppe, GPS-merking og ferdselsregistreringer.

(2) Kvantitative påvirkningsanalyser: hva har forårsaket endringer i bestandsforhold?

(3) Historiske endringsstudier av ferdsel og reinens arealbruk og trekkpassasjer (også jfr. tidligere avbøtende tiltak).

(4) Effektstudier av nye avbøtende tiltak etter kvalitetsnormen.

Lokal forankring, brei formidling og konkrete forvaltningsråd vil være sentrale underliggende delmål. Det foreslåtte prosjektet ledes av NINA, med Norsk villreinsenter som sekretariat og sterk involvering av lokale interesser og forvaltningsorganer i ei styringsgruppe.

Foto: Autokamera / NINA 

Foto: Olav Strand