Oksenhalvøya villreinområde

  • Norges minste villreinområde

    Samlet tellende areal på ca. 80 km². Villreinområde siden 1980, med bakgrunn i utsatt tamrein.

  • Tre kommuner i ett fylke

    Ulvik, Voss og Ullensvang kommuner i Vestland fylke. .

  • 30 dyr

    Målet for vinterstammen er 30 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 30 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Kontakt villreinutvalget. 

Naturgrunnlaget

Oksenhalvøya ligger på nordsiden av Hardangerfjorden. I dette kystnære og kuperte terrenget er det begrenset med vinterbeite (lav), men godt med sommerbeiter. Stokkseldalen skjærer gjennom halvøya fra Røynstrand til Vangsbygd, og under denne går det tunnel fram til den nye Hardangerbrua. Reinen finner hovedsakelig sine vinterbeiter på Troppefjellet på østsiden av dalen og vandrer ut mot Oksen i sørvest i sommerhalvåret.

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Oksenhalvøya skal etter planen klassifiseres høsten 2023. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2020 – 2023)

Leder: Endre Lægreid (Eidfjord)

Nestleder: Arne Ramberg (Hol)

Arbeidsutvalg: Kristine Grønner Ohnstad (Aurland), Siri Klokkerstuen (Etne), Mai-Reidun Nørstebø (Nore og Uvdal), Ola Hov (Rollag), Dagfinn Birkeland (Sauda), Magne Langeland (Suldal). Vigdis Røsshammer (Tinn), Anne Gerd Nysveen (Ullensvang), Ole Rune Røkenes (Ulvik), Unni Olsen (Vindafjord), Jarle Nordjordet (Vinje) og Samson Hamre (Voss). 

Sekretær: Hilde Mari Omlid, Epost: hilde.omlid@statsforvalteren.no  Tlf: 32 26 66 13 

Adresse:

Møsvannsveien 1149

3660 Rjukan

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kontaktperson: Kjetil Heitmann, tlf: 32 26 66 24 Epost

Villreinutvalget

Oksenhalvøya villreinutvalg

Leder: Hans Velken. Epost

Sekretær: Nils Rune Vambheim, 5730 Ulvik. Tlf: 414 09 278. Epost

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.