Hardangervidda villreinområde

  • Norges største villreinområde

    Et samlet tellende areal på 8130 km². Avgrenset av E 134 over Haukelifjell i sør. Grensa i nord er vassdraget langs Bergensbanen fra Ustaoset til Reinungavatnet. Numedal avgrenser i øst og Vestlandsfjordene i vest.

  • Åtte kommuner i tre fylker

    Tinn, Eidfjord, Ullensvang, Hol, Nore og Uvdal, Ulvik, Vinje og Rollag kommuner i Telemark, Buskerud og Vestland fylker.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: Ikke definert eksakt pga situasjonen med CWD. Les mer i bestandsplanen.

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan 2023 – 2025

Bestandsplanen finner du her på villreinutvalgets sider

Naturgrunnlaget

På østvidda er det et åpent og bølgende landskap, mens vestvidda er mer preget av høye topper og bratte daler. Det meste av Hardangervidda ligger mer enn 1000 m.o.h. Hardangervidda har et landskap som er gammelt, og preget av oppbygging og nedbryting i ulike tidsperioder. På grunn av store klimavariasjoner, høydeforskjeller, ulik berggrunn og jordsmonn finner vi et mangfold av vegetasjonstyper og vegetasjonsgradienter på Hardangervidda (se kart).

 

Du kan også se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Hardangervidda villreinområde ble i 2021 klassifisert til dårlig kvalitet, etter at alle delnorm 1 og 3 ble satt til dårlig, og delnorm 2 ble satt til middels kvalitet. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Hardangervidda kan du se her (kartfortelling).

Regionale planer

Hardangervidda

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Hardangerviddarådet har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Buskerud fylkeskommune er sekretariat for arbeidet, og samarbeider tett med Vestfold,  Telemark og Vestland fylkeskommuner om det oppfølgende arbeidet. Partene i Hardangerviddarådet jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan og verdiskapingsprosjektet «Mennesket og reinen».

På Buskerud fylkeskommunes sider kan du lese mer om dette

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Hardangerviddarådet er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Hardangervidda som består av en politiker fra hver Hardangervidda-kommune, to fylkespolitikere fra hvert fylke, en representant fra hver statsforvalter og leder av villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. I tillegg har politisk ledelse i de tre fylkeskommunene møte- og talerett i Hardangerviddarådet. Hardangerviddarådets oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen.

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda
Villreinutvalget

Hardangervidda villreinutval

Leder: Atle Ulgenes, Bønnen 11, 5730 Ulvik, Tlf. 905 97 079, Epost

Sekretær: Svein Erik Lund, Sentrum 16, 3630 Rødberg, Tlf. 906 51 504, Epost

Villreinutvalgets nettside

 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.