Nordfjella villreinområde

  • 3000 km²

    Villreinområdet har et samlet tellende areal på ca. 3000 km². Nordfjella er avgrenset av RV. 52 i nord og vassdraget som følger Bergensbanen i sør. Riksvei 50 mellom Aurland og Hol skaper en sterk trekkbarriere som deler området i en nordlig (sone 1) og en sørlig (sone 2) delstamme.

  • Seks kommuner i to fylker

    Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol Ål og Ulvik kommuner i Buskerud og Vestland fylker.

  • Skrantesjuke og sanering

    På grunn av skrantesjuke ble hele delbestanden i sone 1 sanert i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Delbestanden i sone 2 ble beholdt, det vil si at Nordfjellabestanden ikke er utryddet, selv om den ble kraftig redusert.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

På grunn av skrantesjuke er hele bestanden i sone 1 sanert, og området ligger brakt. Arbeidet med reetablering er i gang men det er foreløpig ikke bestemt når selve reetableringen skal starte. 

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Naturgrunnlaget

Nordfjella har en variert og opprevet topografi, med stort innslag av høyalpint fjellandskap. Hallingskarvet og Reineskarvet er framtredende landskapselementer i dette villreinområdet. De store fjellmassivene består, i likhet med store deler av området, av harde dypbergarter tilhørende det såkalte Jotundekket. Det næringsfattige grunnfjellet består av granitt og gneis, samt lagbergarter. Over grunnfjellet ligger det rundt Hallingskarvet og Reineskarvet sedimentære
bergarter som gir mer næringsrik vegetasjon. Betydelige arealer ligger over 1500 moh. og her preges terrenget av spisse egger og topper opp til 1900 moh. I skyggehellingene finner man til dels store breer og snøfonner. Dype daler og brebunner skjærer seg inn i området fra vestsiden, mens terrenget flater noe ut mot øst. Det går et markert klimaskille ved Geiteryggen og områdene øst og nordøstover har mer utpreget innlandsklima.  Det er mest nedbør vest for strekningen Hardangerjøkulen –Nyhellermagasinet–Borgund. Nedbøren minker markert nedover mot dalførene Flom, Aurland og Lærdal.

 

Du kan også se vegetasjonskart hos Norgeskart her

 

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Nordfjella villreinområde ble i 2021 klassifisert til dårlig kvalitet, etter at alle delnorm 1 og 3 ble satt til dårlig, og delnorm 2 ble satt til middels kvalitet. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Nordfjella kan du se her (kartfortelling).

Regionale planer

Nordfjella og Raudafjell

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Nordfjellarådet har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Buskerud fylkeskommune er sekretariat for arbeidet, og samarbeider tett med Vestland fylkeskommune om det oppfølgende arbeidet. Partene i Nordfjellarådet jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan og verdiskapingsprosjektet «Mennesket og reinen». 

På Buskerud fylkeskommunes sider kan du lese mer om dette

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Nordfjellarådet er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Nordfjella med Raudafjell, og rådet består av: en politiker fra hver Nordfjella/Raudafjell-kommune, to fylkespolitikere fra hvert fylke. en representant fra hver statsforvalter, leder av villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell og leder av villreinutvalget for Nordfjella. I tillegg har politisk ledelse i de to fylkeskommunene møte- og talerett i Nordfjellarådet. Nordfjellarådets oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen. 

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kartfortelling: Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Nordfjella

Notat om villreinforvaltning og revisjon av kraftkonsesjoner.

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Statsforvalteren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Kontaktperson Hermund Mjelstad. Tlf: 576 43 124 // 481 43 095. Epost

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Vestland

Kontaktperson: Hermund Mjelstad

Villreinutvalget

Villreinutvalget for Nordfjella

Leder: Sigurd Vikesland, Vikeslandsvegen 3, 5745 Aurland. Tlf.: 57633524 Epost

Sekretær: Aurland Fjellstyre v/ Harald Skjerdal, 5745 Aurland. Tlf: 478 74 374. Epost

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.