Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde

  • 314 km²

    Dagens villrein i området stammer fra tamreindrift, og genetisk har den sitt opphav i svensk skogsrein og ligner på dyra i Forollhogna

  • Fem kommuner i ett fylke

    Nesbyen, Flå, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud fylke.

  • 570 dyr

    Målet for vinterstammen er ca. 570 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: Ca. 570 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Kontakt villreinutvalget. 

Naturgrunnlaget

Berggrunnen i området er preget av grunnfjell og sure bergarter med granitt, gneis og kvartsitt som de mest utbredte. Jordsmonnet er følgelig skrint og floraen må betraktes som nøysom. Blefjell har en blanding av kontinentalt- og oseanisk klima. Varme og tørre somre er vanlig, men om vinteren kan nedbøren i form av snø være betydelig og den midlere snødybden ligger på 70–80 cm.

Som beiteområde for rein har Blefjell sparsomt med vinterbeite (ca. 5 %), mens vår, sommer- og høstbeitene utgjør rundt 60 % av beiteareal som ble undersøkt av NINA i 1984, og da ble bæreevnen vurdert til ca. 150 vinterdyr. De vanligste vegetasjonstypene i fjellet er blåbærhei og myr (gjengroingsmyr og tilsigsmyr). Det er derfor godt med proteinrike vekstbeiter, mens vinterbeite er minimumsfaktor for villreinbestanden her. I de tilgrensende deler av høyereliggende barskogområder er det innslag av lav, som også utgjør en del av dyrenes vinterbeite.

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Norefjell-Reinsjøfjell ble i 2023 klassifisert til middels kvalitet etter at delnorm 1 og 3 ble satt til god kvalitet og delnorm 2 ble satt til middels kvalitet.

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Regionale planer

Norefjell-Reinsjøfjell

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell har ansvar for oppfølging av regional plan med tilhørende handlingsprogram. Norefjell-Reinsjøfjell er et regionalt villreinområde og regional plan var et ønske fra kommunene. Buskerud fylkeskommune koordinerer arbeidet. Partene i Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell jobber sammen om å realisere planen og tiltakene i handlingsprogrammet. Blant tiltakene er en felles sti- og løypeplan. 

På Buskerud fylkeskommunes sider kan du lese mer om dette

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell er oppnevnt av partene i samarbeidet om regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell som består av: en politiker (ordføreren) fra hver kommune, en fylkespolitikere, en representant fra Statsforvalteren og leder av Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. I tillegg har fylkesråd for næring og tannhelse i fylkeskommunen møte og talerett på møtene. Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell sine oppgaver står nærmere beskrevet i handlingsprogrammet til den regionale planen. 

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder: 

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Leder: Karen Johanne Storm Gulsvik, Epost: karen.johanne@rovviltsenteret.no tlf.: 91567464)

Nestleder: Olaf Storemoen, Rollag 

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Hilde Mari Omlid,

E-post: bv-b-nr@statsforvalteren.no

Adresse: Møsvannsveien 1149, 3660 Rjukan

Telefon: 32 26 66 13

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Kontaktperson: Fred Marius Svendsen

Villreinutvalget

Norefjell-Reinsjøfjell villreinutvalg

Leder: Jon Andreas Ask, Øvre Noreveien 2, 3536 Noresund Tlf: 415 10 404. Epost

Sekretær: Jon Andreas Ask. Tlf: 415 10 4040. Epost

Post sendes til:Villreinutvalget for Norefjell-Reinsjøfjell, v/ Jon Andreas Ask, Øvre Noreveien 2, 3536 Noresund

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.