Våmur-Roan villreinområde

  • 375 km²

    Våmur-Roan er avgrenset av bl.a. Fyresvatn i vest, Nisser i øst og Vråvatn i nord. Villreinområdet er naturlig avgrenset av store innsjøer og bebyggelse. Reinen kom til området som utbrytere fra Setesdal Austhei midt på 1980-tallet,

  • Tre kommuner i ett fylke

    Fyresdal, Nissedal og Kviteseid kommuner i Telemark fylke.

  • 200 dyr

    Målet for vinterstammen er ca. 200 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: Ca. 200 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Last ned bestandsplan for 2021 – 2025 her

Naturgrunnlaget

Skog og kupert terreng gir reinen gode muligheter til å gjemme seg vekk. Den opptrer gjerne i små flokker og grupper fra 5 til 30 dyr, men enkeltdyr kan også ofte påtreffes.

 

Heiene er kuperte og preget av mye bart grunnfjell. Vegetasjonen domineres av lynghei og furuskog, som for det meste ligger i høydesonen 700 til 800 m.o.h. Reinen beiter ofte nede i skogen. 

Grensa for villreinområdet er satt på kote 700 m.o.h. i nordområdet og kote 600 m.o.h. i sør. Roan (1191 m.o.h.) er høyeste topp i området.  For å få sammenheng i området er også liene ved Napevatn (491 m.o.h.) tatt med. Her er det vesentlig granskog, mens vegetasjonen ellers består av lynghei, myr, gran og furuskog og mye bart fjell. Det er lite lav i området og det antas at reinen om vinteren spiser mye lyng og det som finnes av lav innimellom lyngen og på trærne.

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Våmur-Roan ble i 2023 klassifisert til middels kvalitet, etter at alle delnorm 1 og 3 ble satt til god, og delnorm 2 ble satt til middels kvalitet. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Liste over medlemmer og varamedlemmer.

Sekretær: Suldal kommune, v/Jarle Lunde, Sandsvegen 122, 4230 Sand. Tlf.: 404 18 967. Epost

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Agder

Kontaktperson: Therese Ramberg Siverten

Møtereferater

Møte i nemnd 24.04.2024

Møte i arbeidsutval 23.04.3024

Møte i arbeidsutval 02.04.2024

Møte i arbeidsutval 16.02.2024

Møte i nemnd 29.-30.01.2024

Møte i nemnd 12.12.2023

Møte i arbeidstuval 24.10.2023 og møte i nemnd 25.10.2023

Møte i arbeidsutval 8-12.09.2023

Møte i arbeidsutval 15.08.2023

Møte i arbeidsutval 30.06.2023

Møte i arbeidsutval 20.06.2023

Møte i arbeidsutval 13.04.2023

Møte i arbeidsutval 23.03.2023

Møte i arbeidsutval 17.02.2023

Møte i arbeidsutval 31.01.2023

Møte i arbeidsutval 20.12.2022

Møte i arbeidsutval 27.10.2022

Møte i nemnd 14.-15.09.2022

Møte i arbeidsutval 12.-17.08.2022

Møte i nemnd 23.06.2022

Møte i arbeidsutval 28.04.2022

Møte i arbeidsutval 01.-05.04.2022

Møte i arbeidsutval 25.-28.02.2022

Møte i arbeidsutval 20.01.2022

Møte i arbeidsutval 10.12.2021

Møte i arbeidsutval 10.10.2021

Møte i nemnd 20.-21.10.2021

Møte i arbeidsutval 10.05.2021

Møte i nemnd 23.04.21

Møte arbeidsutval 26.11.2020

Møte nemnd 21.-22-10.20

Møte arbeidsutval 21.04.20

Møte arbeidsutval 03.04.20

Konstituerende møte nemnd 28.01.20

Møte nemnd 21-22.10.19

Møte arbeidsutval 19.09.19

Møte arbeidsutvalget 09.05.19

Møte nemnd og AU 03.-04.04.19

Møte arbeidsutval 22.02.19

Møte arbeidsutval 14.01.19

Møte nemnd 30-31.11.18

Møte arbeidsutval 05.10.18

Møte arbeidsutvalg 17-18.09.18

Møte nemnd 11.04.18

Møte arbeidsutvalg 12.03.18

Møte arbeidsutvalg 06-07.02.18

Møte nemnd og AU 15-16.11.17

Møte arbeidsutvalg 17.10.17

Møte arbeidsutvalg 21.09.17

Møte arbeidsutvalg 24.08.17

Møte nemnd og AU 04.05.04.17

Møte arbeidsutvalg 06.03.17

Møte arbeidsutvalg 07.02.17

Møte arbeidsutvalg 05.01.17

Møte AU og Nemnda 18.10.16

Møte arbeidsutvalg 12.09.16

Møte arbeidsutvalg 14.06.16

Møte arbeidsutvalg 06.05.16

Møte nemnd 05-06.04.16

Møte nemnd 10.02.16

Møte nemnd 18.11.2015                                          

Møte nemnd 07.08.2015

Møte nemnd 16.04.2015

Møte nemnd 23.02.2015

Møte arbeidsutv. 01.09.14

Møte arbeidsutv. 02.04.14

Møte arbeidsutv. 10.03.14

Møte arbeidsutv. 03.02.14

Villreinutvalget

Våmur-Roan villreinutvalg

Leder:  Per Wraa, 47607979, Epost

Sekretær:Kjetil Vik, 48240620, Epost

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.