De overordnede planer som er av størst betydning for våre fjellområder er kommuneplan og regionale planer. En kommuneplan er plan for den langsiktige utviklinga i kommunen, og med en arealdel som er juridisk bindende. Denne legger føringer for arealbruken for flere år fram i tid og det gjøres avveininger mellom ulike interesser i arealbruken. I planprosessen møter en sterke interesser som veg, kraft og ikke minst fritidsbebyggelse. Derfor er det viktig at villreininteressene er på banen med god dokumentasjon og har tilstrekkelig med ressurser å sette inn i planarbeidet.

Regionale planer/fylkesplaner lages for å samordne regionale interesser. Disse planene har så langt ikke vært juridisk bindende, bare retningsgivende for neste plannivå. Etter en endring i 2009 av denne lov gis det nå mulighet til å gjøre disse planene juridisk bindende og ikke bare retningsgivende. Regional planmyndighet kan fastsette regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser (f.eks. villrein). Bestemmelsen kan fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov. Regional planmyndighet kan, etter samråd med fylkesmannen og berørte kommuner, forlenge forbudet med fem år av gangen.

Dette vil medføre at arbeidet med regionale planer blir svært viktig for å ivareta villreininteressene og sikre de nødvendige areal. Villreininteressene må være aktive i planarbeidet og en vil her møte et ”tyngre” byråkrati enn ved arbeid med kommuneplan. Så regionale planer blir mer viktige og krevende enn kommuneplaner.

Les mer om regionale planer for nasjonale villreinområder her