Fjellheimen villreinområde

  • 1705 km²

    Villreinområdet har et samlet tellende areal på ca. 1705 km². Reinen i Fjellheimen er et eksempel på en bestand, i et kystnært fjellandskap, som til tross for svært små vinterbeiter er i godt hold. Mange gamle fangstgraver tyder på at det her har vært villrein også i tidligere tider. Gunstig topografi og stedvis svært gode barmarksbeiter, bidrar antakelig til villreinbestandens gode kvalitet. Reinen er og har vært en nøkkelart i Fjellheimen i det meste av perioden etter siste istid.

  • Seks kommuner i ett fylke

    Voss, Vaksdal, Modalen, Aurland, Vik og Høyanger kommuner i Vestland fylke. .

  • 600 dyr

    Målet for vinterstammen er 600 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 600 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Kontakt villreinutvalget. 

Naturgrunnlaget

De kystnære fjellområdene er svært snørike, men nedbørsmengden avtar sterkt østover. Vinterbeitene representerer ca. 10 % av terrenget, mens sommerbeitene er svært rike. Enkelte lavkledde rygger finnes ut mot Nærøyfjorden og Stalheim.

Landskapet er kupert og har i sine høyere områder snøfonner som i de varme sommerperiodene gir godt vern mot insektplagen. Fjellandskapet er kupert, og reinen finner mange gode terrengkvaliteter. Det gjelder også snøfonner som vern mot insekter i de varmeste periodene om sommeren. Området har også mye snøleier med frisk og verdifulle sommerbeiter. Mye nedbør og variert topografi gir gode sommerbeiter. Vinterbeitene er naturlig utbredt i de mest nedbørsfattige områdene i øst og sørøst, og består av flekkvis fordeling av lav og grøntbeiter.

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Fjellheimen ble i 2023 klassifisert til dårlig kvalitet etter at delnorm 1 og 3 ble satt til dårlig kvalitet og delnorm 2 ble satt til middels kvalitet.

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Fjellheimen kan du se her (kartfortelling)

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Statsforvalteren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Kontaktperson Hermund Mjelstad. Tlf: 576 43 124 // 481 43 095. Epost

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Vestland

Kontaktperson: Hermund Mjelstad

Villreinutvalget

Fjellheimen villreinutvalg

Leiar: Hildegunn Mugås. Tlf: 971 68 351. Epost

Sekretær:  Einar Magne Jordalen. Tlf: 952 30 064. Epost

 

 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.