Villreinområder i Norge:

Villreinområder i Norge:

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon / more info”.

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon / more info”.

Villreinens leveområder

Villreinen i Norge lever i 24 ulike villreinområder på fastlands-Norge i tillegg til Svalbard. Disse forvaltes i dag som mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter. 

Oppdelingen og avgrensningen på fastlandet skyldes både naturlige forutsetninger, menneskelig infrastruktur og praktiske forvaltningsmessige hensyn. 

Tidligere benyttet trolig villreinen fjellområdene i hele Norge, men som følge av utstrakt jakt og fangst var villreinen ved slutten av attenhundretallet fortrengt til de mest sentrale delene av Langfjella og Dovre/Rondane-regionen i Sør-Norge.

Nasjonale villreinområder

De nasjonale villreinområdene er valgt ut fra en helhetsvurdering av områdenes størrelse, kvalitet og betydning som villreinområder, ulike stammers genetiske opphav og historikk, og de særlige mulighetene vi i disse områdene har til å sikre et bredt habitattilbud for villrein i framtiden. De valgte områdene er i hovedtrekk i samsvar med tilrådningene fra rådgivningsgruppa i prosjektet Villrein og Samfunn, jf. omtale i Stortingsmelding nr. 21 (2004 – 2005).

Villreinens leveområder skal prioriteres i de nasjonale villreinområdene.

Villreinområder_norsk_med+regioner

Europeiske villreinregioner

Ei arbeidsgruppe la i juni 2015 fram en rapport hvor opprettelsen av europeiske villreinregioner ble vurdert, dette på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Last ned rapporten her: Europeiske villreinregioner – en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet.

I rapporten fremmes følgende anbefalinger:

 Det bør etableres en bred satsing på «Villreinfjellet» som reiselivsprodukt. Dette blir en viktig del av historien om Norge.

 Det etableres to europeiske villreinregioner, en nordlig og en sørlig, som inkluderer de nasjonale villreinområdene og omfatter de berørte kommunene.

 Det etableres et eget femårig verdiskapingsprogram for reiselivet; Villreinfjellet som verdiskaper. Det sentrale er å utvikle den brede verdiskapingen via prosjekter som benytter villreinen og villreinfjellet som ressurs for reiselivet.

 Villreinsentrene blir en ressurs i satsingen på reiseliv i de to europeiske villreinregionene.

Norsk villreinsenters 10-årsjubileumskonferanse i september 2017 ble avsluttet ved at statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og Miljødepartementet gjorde den formelle åpningen av de to europeiske villreinregionene. Denne etableringen kom etter at de regionale planene er vedtatt og vil ikke innebære endringer i de arealbruksstrategiene som er nedfelt i de regionale planene.

Den nordlige regionen består av områda Reinheimen-Breheimen (tidl. Ottadalsområdet), Rondane, Snøhetta, Knutshø, Forollhogna og Sølnkletten. Region sør består av områda Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda og Nordfjella.