Setesdal Austhei villreinområde

  • 2400 km²

    Villreinområde siden 1980, med et samlet tellende areal på ca. 2400 km². Området er avgrenset av E 134 over Haukelifjell i nord, Rv. 42 i sør, Rv. 9 gjennom Setesdalen i vest.

  • Sju kommuner i to fylker

    Bykle, Valle, Bygland, Vinje, Tokke, Åmli og Fyresdal kommuner i Telemark og Agder fylker.

  • 1500 dyr

    Målet for vinterstammen.

Oversiktskart

 

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

 

Mål vinterstamme: 1500 dyr.

 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

 

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

 

Bestandsplan 2019 – 2023 

Bestandsplanen finner du her på villreinutvalgets sider

Naturgrunnlaget

Setesdal Austhei har mer innlandsklima enn Setesdal–Ryfylkeheiene. Områdets sesongbeiter er oppsplittet av Rv. 45 mellom Valle og Tokke over Store Bjørnevatn. Nordområdet har mange fjellvidder og dekker 770 km², mens sørområdet har mer skog og dekker cirka 1600 km². NORUT har laget vegetasjonskartet for Setesdal Austhei, på grunnlag av satellittfoto (se kart). Størsteparten av bestanden på Austheia har vinterbeitene sine i nordområdet, mens kalvingsområder og sommerbeiter ligger i sørområdet. Dyrene krysser Rv. 45 på trekket sitt mellom områdene. Trekkmulighetene er mindre som følge av vei og hyttebebyggelse. Siden flere daler skjærer seg inn i fjellområdet, vil reinen kunne finne snøfrie vårbeiter. I nordområdet er det høyfjellsområder med lav, og tidligere har det vært mye utveksling av dyr med Setesdal Ryfylke.

Du kan også se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Setesdal Austhei villreinområde ble i 2021 klassifisert til middels kvalitet, etter at alle delnormer ble satt til middels. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Setesdal Austhei kan du se her (kartfortelling).

Regionale planer

Heiplanen

Regional plan for setesdalsheiene (Heiplanen) gjelder for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder.

Hva er regionale planer?

Regional plan, her kalt Heiplanen, skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

 

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

 

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

 

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Heiplanen ble godkjent av daværende Miljøverndepartementet 14. juni 2014. Planen havnet i departementet, da det ikke ble likelydende vedtak i hvert av de fem berørte fylkestingene i 2012.

Handlingsprogram for 2015-2018 ble vedtatt i fylkestingene våren 2015.

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Vestland, Agder, Rogaland og Telemark og Vestfold fylkeskommuner, Odda,  Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Åmli, Bygland, Valle, Bykle, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Fyresdal, Tokke, Vinje kommuner og Statsforvalteren i Vestland, Agder, Rogaland og Telemark og Vestfold

 

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kartfortelling: Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Setesdal Austhei

Kartfortelling om Bjørnevatn (Setesdal Austhei)

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Hva er forskjellen på nemnd og utvalg?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Liste over medlemmer og varamedlemmer.

Sekretær: Suldal kommune, v/Jarle Lunde, Sandsvegen 122, 4230 Sand. Tlf.: 404 18 967. Epost

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Agder

Kontaktperson: Therese Ramberg Siverten

Møtereferater

Møte i arbeidsutval 06.06.2024

Møte i nemnd 24.04.2024

Møte i arbeidsutval 23.04.3024

Møte i arbeidsutval 02.04.2024

Møte i arbeidsutval 16.02.2024

Møte i nemnd 29.-30.01.2024

Møte i nemnd 12.12.2023

Møte i arbeidstuval 24.10.2023 og møte i nemnd 25.10.2023

Møte i arbeidsutval 8-12.09.2023

Møte i arbeidsutval 15.08.2023

Møte i arbeidsutval 30.06.2023

Møte i arbeidsutval 20.06.2023

Møte i arbeidsutval 13.04.2023

Møte i arbeidsutval 23.03.2023

Møte i arbeidsutval 17.02.2023

Møte i arbeidsutval 31.01.2023

Møte i arbeidsutval 20.12.2022

Møte i arbeidsutval 27.10.2022

Møte i nemnd 14.-15.09.2022

Møte i arbeidsutval 12.-17.08.2022

Møte i nemnd 23.06.2022

Møte i arbeidsutval 28.04.2022

Møte i arbeidsutval 01.-05.04.2022

Møte i arbeidsutval 25.-28.02.2022

Møte i arbeidsutval 20.01.2022

Møte i arbeidsutval 10.12.2021

Møte i arbeidsutval 10.10.2021

Møte i nemnd 20.-21.10.2021

Møte i arbeidsutval 10.05.2021

Møte i nemnd 23.04.21

Møte arbeidsutval 26.11.2020

Møte nemnd 21.-22-10.20

Møte arbeidsutval 21.04.20

Møte arbeidsutval 03.04.20

Konstituerende møte nemnd 28.01.20

Møte nemnd 21-22.10.19

Møte arbeidsutval 19.09.19

Møte arbeidsutvalget 09.05.19

Møte nemnd og AU 03.-04.04.19

Møte arbeidsutval 22.02.19

Møte arbeidsutval 14.01.19

Møte nemnd 30-31.11.18

Møte arbeidsutval 05.10.18

Møte arbeidsutvalg 17-18.09.18

Møte nemnd 11.04.18

Møte arbeidsutvalg 12.03.18

Møte arbeidsutvalg 06-07.02.18

Møte nemnd og AU 15-16.11.17

Møte arbeidsutvalg 17.10.17

Møte arbeidsutvalg 21.09.17

Møte arbeidsutvalg 24.08.17

Møte nemnd og AU 04.05.04.17

Møte arbeidsutvalg 06.03.17

Møte arbeidsutvalg 07.02.17

Møte arbeidsutvalg 05.01.17

Møte AU og Nemnda 18.10.16

Møte arbeidsutvalg 12.09.16

Møte arbeidsutvalg 14.06.16

Møte arbeidsutvalg 06.05.16

Møte nemnd 05-06.04.16

Møte nemnd 10.02.16

Møte nemnd 18.11.2015                                          

Møte nemnd 07.08.2015

Møte nemnd 16.04.2015

Møte nemnd 23.02.2015

Møte arbeidsutv. 01.09.14

Møte arbeidsutv. 02.04.14

Møte arbeidsutv. 10.03.14

Møte arbeidsutv. 03.02.14

Villreinutvalget

Villreinutvalget for Setesdal Austhei

Leder: Svein Ekre, Haukelivegen 6276, 3895 Edland. Tlf: 958 90 310. Epost

Sekretær: Torleif Homme, 4747 Valle. Tlf: 901 01 955. Epost

Villreinutvalgets nettside

 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.