Knutshø villreinområde

  • 1776 km²

    Knutshø villreinområde inngår i Rondane – Dovrefjell villreinkompleks. Reinen i Knutshø er en del av en større stamme med opprinnelig fjellrein som hadde tilhold på og rundt Dovrefjell. Villreinområdet grenser mot Snøhettaområdet i vest, Rondane og Sølnkletten i sør og Forollhogna i nordøst.

  • Seks kommuner i to fylker

    Folldal, Alvdal, Tynset, Dovre, Oppdal og Rennebu kommuner i Trøndelag og Innlandet fylker.

  • 1500 dyr

    Målet for vinterstammen er 1500 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 1500 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Last ned bestandsplan her

Naturgrunnlaget

Geologisk sett ligger Knutshø-området innenfor Trondheimsfeltet, et område med sterkt omdannet, kambrosilurisk skifer. Dette er kalkrikt berg som forvitrer lett og gir et næringsrikt løsmassedekke. Fyllitt, glimmerskifer, svartskifer, amfibolitt, gneis, ulike kalksteiner og kvartssteiner er av de bergartene som finnes i området. Dette gir seg utslag i en mangfoldig og rik vegetasjon, og har gjort Knutshøene kjent i botaniske kretser. Området har store forekomster med lav, og sammen med frodige sommerbeiter gir disse grunnlag for en god villreinstamme. Det er lite impediment i Knutshø (9 %). Området er dominert av runde, vegetasjonskledde fjellformasjoner og vide dalfører. Høyeste fjell er Søndre Knutshø, 1.690 moh. De høyeste partiene ligger i de vestre områdene, mens det er mye flatt og myrlendt mot øst. Dalene har hovedretning nord-sør. Landskapet er preget av avsetninger fra siste istid, og markerte strandlinjer etter bredemte sjøer finnes. 

Tilnærmet kontinentalt klima med lite nedbør, varme somre og kalde vintrer er karakteristisk for området. Tynt snølag over lavbeitene har positiv betydning for reinens vinterbeiter.

 

 

Du kan også se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Snøhetta villreinområde ble i 2021 klassifisert til dårlig kvalitet, etter at delnorm 1 ble satt til dårlig, delnorm 2 til god og delnorm til 3 til middels kvalitet. 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Knutshø kan du se her (kartfortelling).

Regionale planer

Dovrefjellområdet (Snøhetta og Knutshø)

Hva er regionale planer?

Regional plan skal sørge for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.  Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Plankartet følger med og har med grense for nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Handlingsprogram er en konkret plan for selve gjennomføringen av planens intensjoner.

Planprogram er er planer for arbeidet i forbindelse med utarbeidelse av en ny regional plan eller rullering av regional plan.  

Her finner du Trøndelag fylkeskommunes plansider

klikk under for å laste ned de ulike dokumentene:

Prosjekteiere er Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Oppdal, Rennebu, Dovre, Lesja, Sunndal, Rauma, Nesset, Tynset, Alvdal og Folldal kommuner og Statsforvalteren i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal.
 
Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Første klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene kan lastes ned i sin helhet her.

Kartfortelling: Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Knutshø

NINA Rapport 800 “Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet”

NINA Rapport 1019 “Villreinens arealbruk i Knutshø”

Jordhøy, P., Strand, O.,  Sørensen, R.,, Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. + vedlegg.

Scheie, J. O. 1993. Villreinen i Knutshø. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen.

Snøhetta og Knutshø villreinområder – 2012 – Arealbrukskart.

Sørensen, R., Ydse, H., Rusten, E., Skorem, J. 2009. Villrein og Ferdsel Seminar, Hjerkinn 21-22 oktober 2009. NVS RAPPORT 2/2009 54 s.

Strand, O., V. S. Gundersen, O., M. Panzacchi, O. Andersen, T. Falldorf, R. Andersen, B. Van Moorter, P. Jordhøy & K. Fangel. Ferdsel i villreinens leveområder. Norsk Institutt for naturforskning. NINA Rapport 551. 101 s.

Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. & M. Panzacchi. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Sluttrapport. NINA Rapport 932. 70 s.

Gundersen, V., Andersen, O., Wold, L. C., Nerhoel, I., Fangel, K., Vistad, O. I. & K. R. Båtstad. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser – NINA Rapport 933. 101 s.

Gundersen, V., Nerhoel, I., Wold, L. C. & A. J. Mortensen. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 2. Fokusområder og lokaliteter- NINA Rapport 934. 133 s.

Flemsæter, F., Rønningen, K. og Holm, F.E. Dovrefjells moralske landskap. 2013. Bygdeforskning, Rapport 4/2013. 112 s.

Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013.
Horisont Snøhetta. – NINA Temahefte 51. 99 s.

Vistad, O. I. Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter –NINA Rapport 441. 42 s. + vedlegg.

Ericsson, B., Arnesen, T & Vorkinn, M. Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Kunnskapsstatus. ØF-rapport nr. 3/2010.

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2024-2027):

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretærer: Simon Heier, Epost: simon.heier@statsforvalteren.no, Tlf.: 74 16 80 85, Statsforvalteren i Trøndelag

Postadresse: Statsforvalteren i Trøndelag, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Trøndelag

Kontaktpersoner: Simon Heier Tlf.: 74 16 80 85, Statsforvalteren i Trøndelag

 

Villreinutvalget

Knutshø villreinutvalg

Leder:Børge Røhjell, tlf: 95164314. Epost

Sekretær: Håvard Rønning, Oppdal Bygdealmenning, Inge Krokannsvei 11, 7340 Oppdal. Tlf: 48212691. Epost 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.