Stiftelsen Norsk villreinsenter

Foto: Martin I. Dalen

På Norsk villreinsenter jobber vi med fagsaker, rådgivning og naturveiledning. Vår jobb er å gjøre informasjon og kunnskap om villrein tilgjengelig for alle. Vi består av to senter, Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn.  I tillegg har vi besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA på Hjerkinn. 

Vi har blant annet jobbet med kvalitetsnormen for villrein, hvor vi hadde hovedansvaret for delnorm 3. Les mer om kvalitetsnormen her

Gjennom naturveiledning treffer vi alt fra barnehager til voksne. Vi tar imot besøk på senterne våre i tillegg til at vi reiser ut. Les mer om naturveiledning her 

Vår kontaktinfo finner du her

Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu

Foto: Kjell Bitustøyl

Styret for Norsk villreinsenter

Styreleder: Vemund Jaren

Styremedlemmer:

Gunhild Dalaker Tuseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Torill Olsson, MIMIR 

Kristin Prestvold, Trøndelag fylkeskommune 

Endre Lægreid, Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og Villreinrådet i Norge 

Bengt Fasteraune, Dovre kommune (vara: Magne Vorkinn)

Bent Frode Bystrøm, Tinn kommune (vara: Gjermund Ingolfsland)

1. vara: Siri Parmann, NJFF 

2. vara: Lise-Berith Lian, Viken fylkeskommune 

3. vara: Torfinn Rohde 

Sekretær: Karen Lone, Miljødirektoratet

Bakgrunn og rolle

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Senteret vårt på Hjerkinn har villreinområder nord for Sognefjorden som ansvarsområde. Senteret på Skinnarbu har områder sør for Sognefjorden.  

 

Forhistorien

Norge forvalter de eneste gjenværende rester av den ville europeiske fjellreinen i 24 mer eller mindre adskilte fjellområder i Sør-Norge, noe som gir oss et særskilt internasjonalt ansvar. Gjennom prosjektet ”Villrein og Samfunn”, som ble avsluttet i 2005, har en bredt sammensatt rådgivningsgruppe fra forskning, forvaltning og berørte brukerinteresser lagt fram klare tilrådninger om behovet for en helhetlig forvaltning av både villreinbestandene og villreinfjellene dersom de skal kunne sikres for framtida. Med bakgrunn i rapporten fra ”Villrein og Samfunn” ble det våren 2005 tatt to ulike lokale initiativer for å få opprettet informasjons- og kompetansesentre for villrein som kan bidra til en effektiv og kraftfull gjennomføring av tilrådningene i rapporten og forslagene i St. meld. 21 (Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) – det ene fra Hardangervidda nasjonalparksenter i Tinn, og det andre fra en initiativgruppe rundt Dovrefjell.  

Det ble gitt oppstartsbevilgninger gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2006 og DN nedsatte samme sommer en hurtigarbeidende gruppe som skulle se nærmere på organiseringen.

Norsk villreinsenter ble opprettet som en stiftelse i september 2006. Et styre var raskt på plass og hadde sitt første møte allerede i desember samme år. Den offisielle åpningen ble gjort av daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy på Skinnarbu i januar 2007. 1. okt 2007 var alle de åtte stillingene besatt og det konkrete arbeidet ved de to sentrene kunne starte.

 

Villreinsenteret er villreinens ombud

Den overordnede rollen til Norsk villreinsenter er å være et ombud som taler villreinens sak, på et rent villreinfaglig grunnlag. I samsvar med formålsparagrafen skal senteret bl.a. på eget initiativ foreslå tiltak overfor ansvarlige myndigheter og berørte parter for å sikre bærekraftig forvaltning av villreinen og det økosystemet den er en del av.

 

En møteplass for samarbeid og et kraftsentrum for kompetanseheving

Villreinsenteret befinner seg mellom kunnskapsprodusentene og brukerne. Vi skal ha en tydelig brukerorientering, og en viktig rolle er å få tilgjengelig kunnskap formidlet til våre brukere. Det dreier seg om formidling/informasjon både om forskningsbasert kunnskap og tradisjonskunnskap. Viktige brukere er skoleverket, myndigheter, næringsliv/rettighetshavere og allmennheten. Vi skal legge stor vekt på å bidra til kompetanseheving på alle nivå. Villreinsenteret skal være en møteplass der ulike synspunkter og meninger kan komme fram, samtidig som vi skal bidra til å løfte villreinen «fra menighet til samfunn». Samarbeid og brobygging er viktige stikkord for vår rolle.

 

En nasjonal og internasjonal kunnskapskilde

Villreinsenteret skal arbeide for å framskaffe relevant kunnskap om villreinen og dens leveområder, til bruk nasjonalt og internasjonalt. Kunnskapen skal være oppdatert, av høyest mulig kvalitet og lettest mulig tilgjengelig for alle aktuelle brukere. Villreinsenteret skal være et førstevalg for informasjon om villrein og villreinhabitat i Norge, og vi skal være en pådriver for at det blir satt fokus på behovet for ny kunnskap. Villreinsenteret skal videreføre internasjonaliseringsarbeidet bygget på stiftelsens kjerneverdier. Dette synliggjøres gjennom implementering innen de ulike målområdene.

 

En uavhengig aktør

Vi skal være uavhengige og faglig objektive i forhold til de interesser og samfunnssektorer som har ansvaret for å fatte beslutninger om forvaltning av villreinstammene og villreinfjella.

 

Brobygger mellom vitenskap og samfunn

Villreinsenteret er ikke et forvaltningsorgan og skal heller ikke drive myndighetsutøvelse. Vår oppgave er å bistå med faglige råd basert på enhver tids gjeldende kunnskap. Gjennom tilpasset formidlingsteknikk, skal slike råd gis til alle som etterspør. Villreinsenteret skal samarbeide tett med relevante forskningsmiljøer, og vi kan stille våre fasiliteter til rådighet for arbeid med forskning, kartlegging og overvåking. Når det er ønskelig, og ved kapasitet, skal vi også bidra i relevante forskningsprosjekt. Vi skal peke på behov for ny forskningsbasert kunnskap, men vi skal selv ikke være en forskningsinstitusjon.

 

Tilrettelegge for verdiskaping på villreinens premisser

Villreinsenteret skal arbeide med bred verdiskaping, med mål om å skape vekst innenfor bærekraftige rammer. Med bred verdiskaping menes miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre.

 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene gjelder alle land i verden, også Norge. Villreinsenteret er gjennom sin aktivitet direkte eller indirekte delaktig i å nå Norges mål 15 om livet på land. 

Norsk villreinsenter Nord, Hjerkinn

Historien

Forslaget om et villreinsenter på Hjerkinn hadde sin opprinnelse i et lokalt initiativ fra personer med tilknytning til villreinforvaltninga. På oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) gjennomførte Dovrefjellrådet en forstudie for etablering av et villreinsenter på Hjerkinn. Senteret er etablert i det tidligere administrasjonsbygget for Hjerkinn skytefelt. 

Attraksjonene i Besøkssenter villrein på Hjerkinn befinner seg utendørs. 

Naturveiledning

Naturveilederne på Hjerkinn har som mål å gi økt kunnskap om villreinen spesielt og høyfjellet generelt. Naturveiledningen er basert på aktiv formidling og deltakernes erfaringer og kunnskap. Gjennom dette ønsker vi at våre besøkende skal få økt kunnskap, forståelse og respekt for høyfjellet og artene som lever der.

Naturveilederne reiser rundt og deltar i undervisningen på de enkelte skolene, ut fra et nærmere bestemt tema eller opplegg. Vi tar også i mot grupper på Hjerkinn.

Naturveilederne ønsker å være med grupper med elever/studenter ut i naturen, for å bidra i formidlingen og opplevelsen av fjellet. Gjennom formidling, diskusjoner og refleksjoner får den enkelte en mulighet til sterkere tilknytning og forståelse for elementene i naturen.

Les mer om naturveiledning her

Knutepunkt

I tillegg til senterets seks ansatte, tar for tiden fire nasjonalparkforvaltere, et naturoppsyn samt daglig leder for Pilegrimssenter Dovrefjell del i kontorfellesskapet. Vi tilbyr også flere gjestekontorplasser.

Villreinsenteret ønsker å være et knutepunkt og en attraktiv møteplass. Våren 2016 sto derfor 2 nyoppussede møterom og et oppgradert kjøkken klart til bruk. Vi har nå kapasitet til å ha møter for opptil 30 personer. Og et moderne kjøkken vil gi våre feltfolk et triveligere opphold.

Ta kontakt med daglig leder for spørsmål om bruk av møterom eller feltovernatting.

Dokumentasjon og rådgivning

Villreinsenteret ønsker å bidra til å dokumentere status og utviklingstrender i villreinområdene og villreinbestandene i Norge. Vi deltar derfor aktivt med sekretærrolle i flere prosjekter om villrein og ferdsel, blant annet i Snøhetta, Rondane og Forollhogna villreinområder.

Hjerkinn skytefelt

Hjerkinn skytefelt ble etablert i 1923 og var fram til 2006 forsvarets største skytefelt i Sør-Norge. Nedleggelsen og tilbakeføringen av skytefeltet til sivile formål ble vedtatt i Stortinget 23. mars 1999 i forbindelse med vedtak om etablering av Regionfelt Østlandet i Åmot kommune.

Vedtaket resulterte i etablering av prosjektet Hjerkinn PRO under ledelse av Forsvarsbygg. Prosjektet har totalansvaret for opprydding og restaurering av arealene i Hjerkinn skytefelt. Arbeidet med å tilbakeføre skytefeltet til naturen skal pågå fram til 2020. Opprydningen skal ses som del av arbeidet med utvidet vern av Dovrefjell, og er i areal og omfang norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt.

Les mer om Hjerkinn PRO og bestemmelser om bruk av Snøheimvegen på Forsvarsbygg sine nettsider.

Se webkamera fra Atnsjøen, Rondane

 

Norsk villreinsenter Sør, Skinnarbu

Historien

I 2006 ble det utført en forstudie for etablering av et villreinsenter på Skinnarbu, i regi av Norsk institutt for naturforskning. Senteret er i dag i tråd med den gjennomførte forstudien og etablert i lokalene til Hardangerviddasenteret AS (nasjonalparksenteret). Her er Norsk villreinsenter Sør (NVS Sør) samlokalisert med verneområdeforvalter for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, ansatte ved nasjonalparksenteret, Statens naturoppsyn og sekretæren for villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. Det er gjennomført mindre ombygginger i senterets toppetasje og etablert 10 kontorplasser, slik at NVS Sør også kan tilby arbeidsplasser for prosjektstillinger og annen relevant virksomhet som vil kunne ha fordeler av samarbeid innenfor samme fagmiljø.

Kartlegging og dokumentasjon

NVS Sør har gjennomført en rekke prosjekter som kartlegger villreinens arealbruk. Både i forbindelse med de regionale planprosessene for alle de nasjonale villreinområdene, men også for mindre områder. Slik prosjekter kombinerer vitenskaplige data fra forskningsmiljøene med lokale erfaringsdata. Både i forbindelse med planlegging og saksbehandling er slike kart viktige.

Nettverksbygging

NVS Sør har både ved oppstart og gjennom de første årene brukt mye ressurser på å presentere seg selv i ulike sammenhenger. Etterhvert har vi blitt mer og mer kjent som en seriøs kunnskapsformidler, og nettverksbyggingen har med årene gått langt utenfor de tradisjonelle “naturforvaltningskretsene”.

Vi har lyktes godt med en aktiv rolle i forhold til lokal media, og gjennom diverse arrangement å være langt fremme i bevisstheten til politikere på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Utstillinger

NVS Sør støttet Hardangervidda nasjonalparksenter i arbeidet med finansiering og oppbygging av den nye natur- og villreinutstillingen ved Skinnarbu. Vi har også jobbet sammen med ulike arrangementer, som har trukket folk hit, til glede og nytte for begge parter.

Kursing

NVS Sør har hatt en aktiv rolle i kursvirksomhet overfor ulike forvaltningsaktører, så som de regionale villreinnemndene. Med våre brede kompetanse og sammensetning kan senteret tilby kurs og opplæring innen mange ulike fagfelt, så som bestands- og arealforvaltning.

Landslinje

Fra høst 2015 har villreinsenteret vært aktivt inne i forbindelse med landslinja i natur- og miljøfag. Landslinja er et samarbeid mellom NVS Sør, Rjukan videregående skole, Høgskolen i Telemark og Hardangervidda Nasjonalparksenter. Norsk villreinsenter bidrar med 10 fulle undervisningsdager i løpet av skoleåret. 

Se webkamera fra Skinnarbu

Foto: Martin I. Dalen

Norsk villreinsenter Nord og Besøkssenter villrein på Hjerkinn

Foto: Martin I. Dalen

Norsk villreinsenter Nord og Besøkssenter villrein på Hjerkinn

Våre ansatte

Norsk villreinsenter Nord

Hjerkinnhusvegen 33

2661 HJERKINN

post.nord@villrein.no

Roy Andersen

daglig leder

roy.andersen@villrein.no // 924 03 331

Are Endal Rognes

naturveileder

are.rognes@villrein.no // 452 47 512

Kristin Gansmo Brenna

naturveileder

kristin.brenna@villrein.no // 482 62 602

Einy Brænd

fagkonsulent

einy.braend@villrein.no // 468 87 150

Ingrid Sønsterud Myren

fagkonsulent

ingrid.myren@villrein.no // 993 82 736

Karina gjerde

nettredaktør og innholdsprodusent

karina.gjerde@villrein.no // 476 40 748 // Jobber 50 % for Norsk villreinsenter Nord

Norsk villreinsenter Sør

Møsvannsvegen 1149

3660 RJUKAN

post.sor@villrein.no

Peter C. A. Köller

daglig leder

peter.koller@villrein.no // 953 00 640

Anders Mossing

fagkonsulent

anders.mossing@villrein.no // 958 96 361

Lena Romtveit

fagkonsulent

lena.romtveit@villrein.no // 415 15 616

Olav Strand

fagkonsulent

olav.strand@villrein.no // 948 25 002

Kamilla Rust

naturveileder

kamilla.rust@villrein.no // 977 02 275

Karina gjerde

nettredaktør og innholdsprodusent

karina.gjerde@villrein.no // 476 40 748 // Jobber 50 % for Norsk villreinsenter Sør

Foto: Anders Mossing