Vest-Jotunheimen villreinområde

  • 986 km²

    Vest-Jotunheimen villreinområde avgrenses mot vest og sør av henholdsvis Lusterfjorden og Årdalsfjorden–Øvre Årdal. Fra Øvre Årdal mot Tyin er grensen sammenfallende med Rv. 53 til Tyinvatnet, og derfra sammenfallende med fylkesgrensen mot Oppland til Liabrevatnet. Fra Liabrevatnet går grensen i sørvestlig retning over Liabrekulen til Liaflui. Derfra går grensen i rett linje til Åsete i Fortunsdalen og videre ned Fortunsdalen til Lusterfjorden. I 1993 ble det bestemt at villreinområdet skulle deles i to geografiske soner, med Utla/ Storutladalen som grense mellom dem. Det er til sammen 20 jaktvald innenfor villreinområdet, hvor av 6 ligger innenfor den østlige delen, som ikke har hatt jakt siden 1985.

  • To kommuner i ett fylke

    Luster og Årdal kommuner i Vestland fylke. .

  • 400 dyr

    Målet for vinterstammen er 400 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 400 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Kontakt villreinutvalget eller villreinnemnda. 

Naturgrunnlaget

Grunnfjellsbergarter i Jotundekket dominerer berggrunnen i Vest-Jotunheimen villreinområde. I områdene i vest mot Lustrafjorden er det også sparagmitt og i nordvestlige deler er det innslag av fyllitt. Halvøya mellom Lusterfjorden og Årdalsfjorden er et høyfjellsplatå.

 

Oppe på platået er terrenget kupert, med topper mellom ca. 1000 og 1500 m.o.h. Sentralt i villreinområdet stiger fjelltoppene opp over 2000 m.o.h. i Hurrungene og østover til Raudalstindene og Tyin. Lenger nord i området ved Sognefjell og Nosafjellet, er terrengformasjonene roligere med høyder mellom 1400 og 1600 m.o.h. Skoggrensen varierer fra 800 til 1000 m.o.h. Vegetasjonen er artsfattig og lite kravfull, fordi det meste av området består av kalkfattige bergarter. På skredmateriale i bratte lisider er det steder med frodig vegetasjon på rasmark. Lyng og grashei er mest utbredt. Vest-Jotunheimen er et værhardt område med store klimavariasjoner, både når det gjelder temperatur og nedbør. Området har både kyst- og innlandsklima. Vinterbeitene i Vest-Jotunheimen iser ofte ned og er da lite tilgjengelig som beite. De mest tilgjengelige lavheiene finnes hovedsakelig i Sognefjelltraktene. Det er imidlertid rikelig med gode sommerbeiter.

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Vest-Jotunheimen ble i 2023 klassifisert til middels kvalitet etter at delnorm 2 og 3 ble satt til middels kvalitet. Delnorm 1 hadde ikke tilstrekkelig med data til å kunne gjøre en god vurdering (grå farge). 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 kvalitetsnormen for villrein i Vest-Jotunheimen kan du se her (kartfortelling)

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda
Villreinutvalget

Vest-Jotunheimen villreinutvalg

Leder: Vidar Moen, Bringev. 8, 6885 Årdalstangen.  Tlf: 913 88 642. Epost

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.