Raudafjell villreinområde

  • 546 km²

    Opprettet i 2019. Villreinområdet har et areal på ca. 546 km². Villrein har gjenopptatt bruken av området de siste 10-15 årene, etter å ha vært mer eller mindre fraværende i flere tiår. Raudafjell ligger mellom Flåmsdalen, Gravhalstunnellen, Raundalen, Vossestrand vest til Langedalen, Nærøydalen, Nærøyfjorden, og Aurlandsfjorden. Historisk har Raudafjell vært brukt som beiteområde for villrein i tusenvis av år. Det er gjort mange funn av fangstanlegg og dyregraver i området.

  • To kommuner i ett fylke

    Voss og Aurland kommuner i Vestland fylke. .

  • 200 dyr

    Målet for vinterstammen er 200 dyr.

Oversiktskart

Bestandsforvaltning

All informasjon om bestandforvaltning, som tellinger, felte dyr, tillat felte dyr osv. finner du på Hjorteviltregisteret. Her kan du selv søke opp det du lurer på og sammenligne mellom villreinområder. Informasjonen kan også lastes ned. 

Her kommer du til Hjorteviltregisterets statistikk for villrein

Her finner du informasjon om statistikken og hvordan den kan brukes

Har du spørsmål om Hjorteviltregisteret kan du kontakte Naturdata på  support@naturdata.no. //  +47 74 33 53 10

Mål vinterstamme: 200 dyr. 

Detaljerte fellingsresultater:

Gå til Hjorteviltregisteret

Tellinger

Kalvetellinger

Strukturtellinger

Bestandsplan:

Se driftsplan for Raudafjell 2020 – 2024

Naturgrunnlaget

Raudafjell har en særdeles kupert topografi, med flere topper omkring 1700 m.o.h. I de høyestliggende områdene er det innslag av breer og fonner.

 

Mange mindre dalfører med tilhørende vann og vassdrag skjærer seg dypt inn i fjellområdet og gjør naturen her svært variert. Dette bidrar også til at det er en rik vegetasjonsmosaikk her, med korte avstander mellom ulike beitetyper. Det er imidlertid betydelig innslag av fattige berggrunnselement, slik som anortositt og dette bidrar til stedvis skrint vegetasjonsdekke med mye fjell i dagen.

Ut fra målt årsnedbør i omkringliggende områder er det rimelig å anta at den ligger på ca. 1500 mm i Raudafjell.

Lavalpin vegetasjonssone utgjør de største arealene i Raudafjell, men det er et område med mellomalpin sone i sørøst. Ellers er mellomalpin- og det lille som er av høyalpin sone i den nordlige delen av området. Håland (1994) har i sin høyskoleoppgave beregnet lavdekket i Raudafjell til litt under 10 %. Han fant også at lavdekket (gulskinn og kvitkrull) på greplyngheirabbene i Raudafjell utgjorde ca. 63 %. Tilsvarende er denne i østlige fjellstrøk omkring 70 %.

Du kan se vegetasjonskart hos Norgeskart her

Kvalitetsnorm

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning. Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Raudafjell ble i 2023 klassifisert til middels kvalitet etter at delnorm 1 og 2 ble satt til middels kvalitet. Delnorm 3 hadde ikke tilstrekkelig med data til å kunne gjøre en god vurdering (grå farge). 

Les mer om kvalitetsnormen her

Første klassifisering av de 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein

Lenker til fagartikler, kart, rapporter og forskning

Dyreposisjoner

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

Klikk her

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

Klikk her

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Klikk her

Sett rein

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge

Klikk her

Lokal forvaltning

Kontaktinformasjon, referater og annen nyttig informasjon

VillreinnemndaVillreinutvalget
Hva er forskjellen?

Villreinnemnd er en offentlig nemnd. Hovedoppgaver er å godkjenne vald, tellende areal og bestandsplaner, fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, og å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

 

Villreinutvalg er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller grunneierlag. Hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføre tellinger og registreringer, utarbeide mål for  bestandsutviklingen og lage planer for å oppnå målsettingene og komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Les mer om norsk villreinforvaltning her

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell

Villreinnemnda har ansvar for følgende villreinområder:

Medlemmene i nemnda (2024–2027)

Liste over medlemmer og varamedlemmer

Sekretær: Statsforvalteren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Kontaktperson Hermund Mjelstad. Tlf: 576 43 124 // 481 43 095. Epost

 

Koordinerende/ansvarlig statsforvalter

Statsforvalteren i Vestland

Kontaktperson: Hermund Mjelstad

Villreinutvalget

Raudafjell villreinutvalg

Leder: Odd Ohnstad. Epost

Sekretær: Håkon Øydvin. Epost

 

Reinsjakt?

På samlesiden for jakt finner du generell informasjon om reinsjakt, tilbydere av jakt og siste nytt fra de ulike villreinområdene. 

Gå til sidene om jakt her

Du kan zoome inn og ut i kartet. For å komme til sidene for de ulike villreinområdene trykk på området og deretter “mer informasjon”.