Revisjon av kraftkonsesjonen til Sira-Kvina


Kraftproduksjon medfører store inngrep i mange norske villreinområder. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Kraftproduksjon medfører store inngrep i mange norske villreinområder. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Sira-Kvina kraftselskap er landets ledende produsent av vannkraft, og har sine store kraftmagasiner plassert i hjertet av Setesdal Ryfylke villreinområde. Det ble tatt lite hensyn til villrein, ryper og andre deler av fjellnaturen da Norges Vassdrags- og Energidirektoratet (NVE) ga selskapet sin kraftkonsesjon til Sira-Kvina kraftselskap i 1962. Vil ny revisjonsprosess åpne for avbøtende tiltak?

Sira-Kvina kraftselskap rår over noen av landets største kraftmagasiner, som Svartevatn og Rossgrepfjorden, og nedbørfeltet utgjør nær en tredel av villreinområdet. Disse og andre selskapers kraftreguleringer i Setesdal Ryfylke har vanskeliggjort tilværelsen for Europas sørligste villreinstamme, og for forvaltningen av denne. Områdene rundt var også blant landets ledende rypeområder, og mange gode rypebiotoper står nå under vann.


Klikk på kartet for å forstørre

Etter et initiativ fra Sirdal og Kvinesdal kommuner 6-7 år tilbake har NVE nå sendt revisjon av kraftkonsesjonen på høring, med frist 18. april i år. I sine krav har Sirdal og Kvinesdal kommuner naturlig nok fokusert mye på vannføring og fisk, men også påpekt behovet for avbøtende eller kompenserende tiltak rettet mot villrein og ryper.

Les oppsummering av kommunenes krav her.
Les utdrag fra revisjonsdokumentet her.
(last ned hele revisjonsdokumentet mot slutten av saken)

Det pågår et stort forskningsprosjekt på villreinen i Setesdal Ryfylkeheiene, under faglig ledelse av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Sira-Kvina kraftselskap og de øvrige regulantene deltar her sammen med de fleste sentrale “fjellaktørene”. Men prosjektet vil først kunne gi endelige anbefalinger om avbøtende tiltak i 2018, når prosjektet er avsluttet. Dette må naturligvis meldes til NVE under høringen.

Et bedre kunnskapsgrunnlag om beiteforhold er et aktuelt tiltak å fremme krav om, som også vil være svært avgjørende om det settes i kraft et større forskningsprosjekt knyttet til ryper i forbindelse med krav eller avtaler som følger av Sira-Kvinas kraftrevisjon.

Det er viktig at alle villreininteresser benytter denne anledningen til kreativ og offensiv tenking, og til å fremme krav om pålegg NVE bør gi konsesjonshaver for å bøte på de store negative konsekvensene som er påført viltet av kraftutbyggingen og veier/anlegg. Det kan gå lenge til neste sjanse byr seg. Dessuten kan avgjørelsene her få stor betydning når det kommer nye revisjoner i våre andre villreinfjell.

Linker til de mest aktuelle høringsdokumentene:
Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår, kan være nyttig å lese først
Selve revisjonsdokumentet fra regulanten og kommunenes kravdokument fra 2009
PDF av NVE`s høringsbrev

villrein.no – Anders Mossing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *