Vindkraft kan ramme villreinområder


Villrein og vindkraft går ikke "hånd i hånd". Dette illustrasjonsbildet er fra et tamreinområde. Foto: Jonathan E. Colman

Villrein og vindkraft går ikke “hånd i hånd”. Dette illustrasjonsbildet er fra et tamreinområde. Foto: Jonathan E. Colman

“Nasjonal ramme for vindkraft” er et prosjekt der Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) er bedt om å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land. Dette handler om hvilke areal som kan ligge best til rette for landbasert vindkraft her i landet, samt hvilke areal som skal skjermes.

For å komme frem til anbefalte områder gjennomfører NVE en stegvis eksklusjons-/analyseprosess. I skrivende stund har man kommet frem til en rekke analyseområder, som skal utredes videre. Dette etter først ha vært gjennom en runde med «harde eksklusjoner» og «myke eksklusjoner». I de «harde eksklusjonene» ble åpenbart uaktuelle områder, deriblant formelt vernede områder, tatt bort. I de «myke eksklusjonene» ble uegnede/konfliktfylte områder, basert på tekniske, økonomiske og miljømessige forutsetninger, tatt bort. Her ble bl.a. nasjonale villreinområder med randområder ekskludert fra videre analyse.

Det var et håp om at de 10 nasjonale villreinområdene med randområder skulle tas bort gjennom «harde eksklusjoner», og at de 13 andre villreinområdene skulle ekskluderes gjennom «myke eksklusjoner». Slik ble det altså ikke.

Analyseområdene som nå er kartfestet skal gjennomgås på en systematisk måte. Her skal NVE benytte kunnskap fra bl.a. temarapporter og relevante kart, samt innhente innspill om viktige lokale og regionale interesser. Et standardisert analyseskjema skal bidra til at analysene blir systematiske og etterprøvbare. Alt som vektlegges skal inn i analyseskjemaet. Når forslaget til nasjonal ramme blir levert vil alle analyseskjemaene bli publisert som faktaark, slik at alle kan se hva som er vektlagt.

Norsk villreinsenter har laget et interaktivt kart som viser analyseområdene, nasjonale villreinområder (og andre plansoner), samt andre villreinområder. Det kan du finne her http://villrein.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=eb45ce39e9e64e76814c418fafb5760f


Skjermdump fra det interaktive kartet Norsk villreinsenter har laget.

Skjermdump fra det interaktive kartet Norsk villreinsenter har laget.

Nå er det ikke slik at alle arealer innenfor analyseområdene faktisk skal analyseres. Noen arealer er allerede ekskludert. NVE har publisert fylkesvise kart som viser detaljene i de enkelte analyseområdene. Ekskluderte arealer innenfor analyseområdene fremgår av disse. Disse kartene finner du her: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kart/

Sluttproduktet fra NVE’s arbeid med nasjonal ramme for vindkraft på land skal etter planen publiseres 1. mars 2019.

villrein.no – Anders Mossing