Rekorddeltakelse på årets villreinfagdager


Endre Lægreid, leder av villreinnemnda for Hardangervidda, ønsket velkommen til fagdagene på Geilo.

Endre Lægreid, leder av villreinnemnda for Hardangervidda, ønsket velkommen til fagdagene på Geilo.

Villreinrådet i Norge arrangerte sine årlige fagdager på Geilo på den 7. og 8. juni med rekorddeltakelse. Hovedfokus på årets fagdager var samarbeid, utfordringer og løsninger rundt bruken av villreinfjella. Siden vi i år var på Geilo var naturlig nok mye av fokuset rettet mot Hardangervidda.

Ferdsel og friluftsliv

I de fleste sammenhenger der utfordringer rundt villreinen diskuteres kommer ferdselsproblematikk høyt på agendaen, og i senere tid dukker utfordringer rundt ulike friluftsaktiviteter stadig hyppigere opp. Villreinrådet i Norge hadde derfor fått inn spennende foredragsholdere med beina plantet, eller i hvert fall det ene beinet, i helt andre leire enn der villreinfamilien vanligvis camper. Dette gir, foruten større faglig bredde og interessante diskusjoner på fagdagene, foråpentligvis  større innsikt og forståelse for kompleksiteten i å forvalte våre villreinområder slik at “alle” brukergrupper hensyntas samtidig som villreinen uforstyrret kan fortsette sin nomadiske tilværelse uten begrensende barrierer, ferdsel eller inngrep.

Skrantesjuke/CWD

Slik den nye hjortevilthverdagen har blitt, kommer ikke villreindagene utenom skrantesjuka. Villreinen i Nordfjella sone 1 er en sagablott, og testingen av hjortevilt i andre områder intensiveres ytterligere i 2018. Jegere må bare lære seg “nye” slakterutiner og lære å ta hjerne- og lymfeprøver, og så må vi bare krysse fingre og tær for at ingen nye positive villreinprøver blir påvist hos Veterinærinstituttet i løpet av høsten.
En annen oppfordring til jegerne er å bruke settogskutt.no under høstens sjakt. Bruk av kontrollkortet fortsetter som tidligere, i hvert fall i 2018, men det oppfordres likevel til å ta i bruk settogskutt.no.

Spennende villreinprosjekter

Ellers ble det presentert både prosjektresultater og flere nye, spennende villreinprosjekter innen blant annet forvaltning, verdiskaping og ferdsel. Mer informasjon om fagdagene og de forskjellige presentasjonene finner du på lenker til foredragene nedenfor.

Mange av prosjektene og temaene er også behørig presentert i årboka Villreinen 2018 som du kan bestille her.

Og her finner du programmet for fagdagene.


Dokumentasjon fra fagdagene – Vår bruk av villreinfjella

Torsdag 7. juni
Hardangervidda, området, utfordringer og trusler v/Endre Lægreid, Hardangervidda
Nytt fra Klima – og miljødepartementet v/Torbjørn Lange
Miljøkvalitetsnorm for villrein v/Vemund Jaren, Miljødirektoratet
Vekst og vern på Hardangervidda: Fra stykkevis og delt til samarbeid på tvers
v/Marianne Singsaas, Norsk villreinsenter Sør
Hardangervidda, ferdselregistreringsprosjekt v/Vegard Gundersen, Nina     
Velkommen til villreinfjellet v/prosjektleder Torill Olsson, MIMIR
Verdiskaping av villrein i Setesdal-Ryfylke, delprosjekt «adaptiv løypeforvaltning i Bykle» v/Tor Punsvik, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kort om høstbart vilt i LMD v/ Arne Sandnes
Fotturisme, kiting, sykling mv. Hva er våre aktiviter og hvordan blir utviklingen i fremtiden? v/Bjørn Kaupang, Haugastøl turisthytte og
DNT 2019-2023 v/Anne Marie Aamelfot Hjelle, DNT
Diskusjon med paneldebatt om bruk, utfordringer og samarbeid, moderator Tor Punsvik

Fredag 8. juni
Nytt fra Miljødirektoratet (kontrollkort mv.) v/Erik Lund, Miljødirektoratet
Villrein og ”sett og skutt” v/Ane Johansen Tangvik, Naturdata
CWD 2018, testing av villrein for skrantesjuke v/Anders Mossing, Norsk villreinsenter Sør
Status skrantesjuke i Norge v/Jørn Våge, Veterinærinstituttet
Hva skjer i nordfjella nå? v/Lars Nesse, CWD koordinator
 


villrein.no – Fred Ivar Aasand