Villreinmøter i sør


En engasjert forsamling på det lokale villreinmøtet i Hjelmeland. Foto: Tor Punsvik

En engasjert forsamling på det lokale villreinmøtet i Hjelmeland. Foto: Tor Punsvik

Det skjer mye spennende på villreinfronten i Setesdal Ryfylke, og i samarbeid mellom villreinlag, Statens Naturoppsyn (SNO), villreinnemnd og ansvarlig fylkesmann ble det holdt informasjonskvelder 23. mai i Åseral og 24. mai i Hjelmeland. Til sammen deltok nærmere 70 engasjerte folk på møtene. Mange aktører er involvert i forvaltning av hei og dyr, og rollene og ansvaret ble godt belyst.

Rett fra kalvingsland
SNO kom rett fra kalvingsområdene og formidlet meg god innlevelse og bilder fra disse sårbare, men godt skjermede, områdene. Villreinen har hatt en god vinter og i juli får vi håpe på både gode kalveprosenter og gode tellingsforhold. Men SNO formidlet også kunnskap av mer den mer trasige typen, om nye sjukdommer som vi må være årvåkne og aktive i forhold til. I vinter ble det avlivet ei simle med fotråte i Valle, og naturoppsynet har sett at flere dyr har oppført seg mistenkelig. Det vil bli gitt mye informasjon i forkant av kommende jakt. I tillegg kommer den ennå skumlere påvisning av Cronic Wasting Disease (CWD) i Nordfjella under GPS-merking i april i år. Denne fryktede sjukdommen er nå også påvist hos elg i Trøndelag

Orientering om GPS-merkeprosjektet
Ansvarlig fylkesmann orienterte om pågående og tidligere radiomerkeprosjekter på villrein i Setesdal Ryfylke. Hvorfor, hvordan, hvem og hva har vi lært? Noe av det flotte og unike med prosjektene er den store bredden i deltakelse i prosjektene, som faglig ledes av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og hvor Norsk Villreinsenter Sør tar sekretæransvaret. Med sine om lag 3 % av Norges landareal og 20 % av vannkraftproduksjonen er Setesdal Ryfylke Norges kraftbatteri og villreinen har betalt en høy pris for disse viktige samfunnsgodene. Nå er det «pay back» tid og avbøtende og kompenserende tiltak for villrein står sentralt når NVE nå gjennomfører første store revisjon på kraftkonsesjoner i denne heia, for Sira Kvina kraftselskap. Her har kunnskap framskaffet gjennom GPS-merkeprosjektene avgjørende betydning.


Også i Åseral var fremmøte bra. Foto: Tor Punsvik

Også i Åseral var fremmøte bra. Foto: Tor Punsvik

Villreinlaget
Setesdal Ryfylke villreinlag har egne nettsider som gir viktig informasjon om lagets eget arbeid og det som ellers rører seg i disse heiområdene. Villreinlaget ble dannet i 1997, og skulle gjerne hatt større tilslutning fra rettighetshaverne. Det ble lagt vekt på betydningen av en aktiv rettighetshaverside, både for å sikre interessene til villreinen og rettighetshaverne. Villreinlaget har en aktiv rolle i pågående GPS-merke prosjekt, og foruten bestandsforvaltningen og jaktorganiseringen samarbeider de tett med SNO om oppsyn  og tellinger, og med NINA i bestandsovervåkingen. Laget har nå tatt flere grep for å øke interessene for deltakelse hos rettighetshavere i sør og vest hvor interessen i dag er for lav. Blant annet oppfordres enkelt grunneiere å melde seg inn i laget uavhengig av lokal organisering.

Villreinnemnda
Nemndas lokale representanter orienterte om sitt viktige arbeid, i første rekke med å sikre villreinhensyn i arealforvaltningen, samt at de sørget for den tekniske møtegjennomføringen og at all sult og tørste ble avverget. Vel blåst!

villrein.no – Tor Punsvik/Anders Mossing