“Villreinfjellet som verdiskaper” – utvidet søknadsfrist til 1.mars

Programmet “Villreinfjellet som verdiskaper” ble etablert i 2017, og har som formål å stimulere til bred verdiskaping innenfor de to europeiske villreinregionene.

Programmet skal:

– vise hvordan villreinfjellet kan bidra til verdiskaping til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner

– samspille med og bidra til en god gjennomføring av de regionale planene for nasjonale villreinområder

– utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til ulike målgrupper

Siden oppstarten har det blitt etablert og gjennomført mange gode og spennende prosjekter, og Klima- og miljødepartementet har økt den årlige budsjettrammen til 8,7 millioner kroner. Ved utløpet av søknadsfristen for 2022 var det imidlertid et beskjedent tilfang av nye søknader. Miljødirektoratet har derfor utvidet søknadsfristen til 1.mars, og oppfordrer relevante institusjoner, organisasjoner og regionale eller lokale myndigheter til å fremme flere søknader om prosjekter som kan gagne både villreinen og fjellbygdene. Søknadene kan gjelde både helt nye prosjekter og videreføring eller utvidelse av tidligere prosjekter. Nærmere omtale av tilskuddsordningen, programplan og søknadsskjema finnes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

En presentasjon av mange tidligere og pågående prosjekter finnes på disse temasidene. I søknadsarkivet finner du også mange eksempel på tidligere søknader.

Norsk villreinsenter Sør i Tinn og Norsk villreinsenter Nord i Dovre er tillagt en viktig rolle som rådgiver og veileder for prosjektene i hver sin europeiske villreinregion. Ta gjerne kontakt under arbeidet med utvikling av prosjektidéer og utforming av søknader.

Kontaktpersoner:

Raymond Sørensen, Norsk villreinsenter Nord: raymond.sorensen@villrein.no

Peter Köller, Norsk villreinsenter Sør: peter.koller@villrein.no.