Norsk villreinsenter Sør søker fagkonsulent

Norsk villreinsenter Sør søker fagkonsulent

Publisert: 2.2.2022

For 2022 og 2023 søker vi midlertidig ansettelse av fagkonsulent i 100 % stilling ved Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu. Som følge av økende oppdragsmengde søker vi nå etter en person med interesse for naturforvaltning – og villrein spesielt. Den som tilsettes vil i hovedsak arbeide med kvalitetsnorm for villrein, men vil også bli delaktig i andre arbeidsoppgaver ved senteret.

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet høsten 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. Norsk villreinsenter har i dag kontorer på Hjerkinn og Skinnarbu.

Ved Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu har vi i dag et team på seks personer. I tillegg huser senteret to ansatte ved Statens naturoppsyn, en verneområdeforvalter og en sekretær for villreinnemndene for Hardangerviddaområdet. I samme bygg ligger også Hardangervidda nasjonalparksenter med tre ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

•        å jobbe med kvalitetsnorm for villrein, herunder sekretariat for arbeidsgrupper, kartproduksjon og rapportskriving

•        kontakt/kommunikasjon/samarbeid med relevante aktører

•        bistå i diverse prosjekt – feltarbeid kan også være aktuelt

 

Vi ønsker en person som har

•        god naturfaglig kompetanse, fortrinnsvis på masternivå

•        gode kommunikasjonsevner

•        GIS-kompetanse

•        vant til å ferdes i fjellet til alle årstider

•        personlig engasjement og interesse for villrein og fjellforvaltning

•        gode samarbeidsevner

 

Lønn- og pensjonsvilkår etter avtale.

Skriftlig søknad sendes peter.koller@villrein.no innen 20.02.22.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Peter C. A. Köller tlf. 95300640.