Vil lage nytt valdkart


Villreinnemnda for Setesdalsområdet går i gang med utarbeidelse av nye valdkart. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinnemnda for Setesdalsområdet går i gang med utarbeidelse av nye valdkart. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinnemnda for Setesdalsområdet går nå i gang med å oppdatere valdkart for Setesdal Austhei og Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene. Målsetningen er å være ferdig i løpet av våren 2019.

Fra både villreinlag og villreinnemnd har det lenge vært et ønske om å få utarbeidet bedre og mer oppdatert kart over godkjente vald i disse to områdene. Slike kart er viktige i mange sammenhenger. Både for å fange opp endringer i tellende areal som følge av at areal er omdisponert til andre formål, og dermed ikke lenger egnede bruksområder for rein. Man vil være bedre i stand til nøyaktig utregning av areal og dermed mer korrekt tildeling av fellingsløyver til det enkelte vald. Det anses å ha en stor praktisk nytte for mange om slike valdkart tilgjengeliggjøres i digital form.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt gir klare føringer for et slik arbeid. I villreinnemndas vedtak står det følgende spesifikasjon:

  • Med hjemmel i Hjorteviltforskriftens §26 vil villreinnemnda be om at alle vald må dokumentere opplysningene som er bakgrunn for valdet. Dette vil man gjøre ved at valdansvarlig må sende inn søknad om endring av vald på vegne av alle rettighetshaverne. Villreinemnda vil ikke trekke tilbake eksisterende godkjenning.
  • Som yttergrense for tellende areal er biologisk leveområde for villreinen slik det blir lagt fram av Miljødirektoratet (Naturbase).
  • Areal som er omdisponert til andre formål enn LNF-områder skal ikke godkjennes som tellende villreinareal.
  • Godkjenning eller avslag av vald er enkeltvedtak og delegeres til nemndas sekretariat. Eventuell klagebehandling skal gjøres av villreinnemnda eller villreinnemndas arbeidutvalg, før saken eventuelt går til Miljødirektoratet.

Det poengteres at et kart over villreinvald ikke er juridiske eiendomsgrenser. Det handler om tellende areal som blir lagt til grunn ved beregning av fellingsløyve, og hvor man kan jakte.

Villreinnemndas møtebok med referat fra saksbehandlingen kan lastes ned her.

Norsk villreinsenter Sør (NVS Sør) har sagt ja til å bistå villreinnemnda i arbeidet. NVS vil hovedsaklig bidra med forberedende kartarbeid og tilgjengeliggjøring av sluttprodukt.

villrein.no – Anders Mossing