Årets felling i Nordfjella


Utvidet jakt og høy kvote ga god felling i Nordfjella i høst. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Utvidet jakt og høy kvote ga god felling i Nordfjella i høst. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Under årets ordinære jakt i Nordfjella ble det i høst felt 642 dyr. Jaktperioden var forlenget i “begge retninger” pga. situasjonen med skrantesjuke i områdets sone 1.

Villreinutvalgets fellingsstatistikk for Nordfjella er akkurat klar, og viser at jegerne tok ut mer dyr enn i normale år. Nordfjella hadde utvidet jaktperiode i år, f.o.m 10. august t.o.m 31. oktober. I tillegg var jaktkvoten høy. Hele 2050 dyr kunne felles totalt i begge soner. Målsetningen med utvidet jaktperiode og høy kvote var at man ønsket å forebygge spredning av skrantesjuke. En rekke andre tiltak ble også satt i verk, så som forbedret samjakt og muligheter for å benytte helikopter til uttransport av kjøtt.

I sone 1 ble det felt 582 dyr ut av en kvote på 1750, mens det i sone 2 ble felt 60 dyr av en kvote på 300. Dette gir fellingsprosent på henholdsvis 33,2 og 20 %. Det er felt noen dyr i sone 1 med kort fra sone 2. Foreløpig er ikke tallene justert for resultatet av slik samjakt. Villreinutvalget informerer også om at det er felt ca. 30 merkede tamrein fra Filefjell reinlag i sone 1, omtrent likt fordelt på simler og kalver.

Last ned detaljert fellingsresultat her.

Fra 7. november startet de statlige fellingslagene nedskyting av villrein i Nordfjellas sone 1. Per 13.12.17 har de felt 406 dyr. I tillegg har de funnet et dødt dyr, slik at totalt 407 er fraktet ut av mannskapene i sone 1 sålangt.

villrein.no – Anders Mossing