Villreinen – en viktig ressurs for de første nordmennene

De første menneskene som kom til Norge, møtte trolig et land delvis dekket av is. Bare de mest kystnære områdene var beboelige. Her møtte folket igjen en kjenning fra sørligere breddegrader som allerede hadde tatt i bruk dette nye landet – villreinen.

For ca. 100 000 år siden begynte den siste store istid. På denne tiden var Norge dekket av is, og på det meste var denne ca. 3 km tykk. For ca. 14 000 år siden ble klimaet varmere og isen begynte å smelte. Områdene langs kysten ble først blottlagt og her ble det raskt levevilkår for arktisk vegetasjon og fauna mye lik den vi i dag finner på Grønland. Krattvegetasjon som einer og vier var noe av det første som etablerte seg, men ettersom det ble varmere kom også mer varmekrevende treslag etter.

Fra Polen til de Britiske øyer strakte det seg på denne tiden et enormt tundraområde. Her bodde det nomader som jaktet på rein og andre store pattedyr. Folk herifra ble også de første innvandrerne til Skandinavia. De eldste funna etter mennesker i Norge er gjort utenfor Rennesøy i Rogaland (ca. 12 000 år gamle) og i Finnmark (ca. 11 400 år gamle). En rekke funn langs norskekysten viser at kystområdene ble befolket relativt raskt, trolig i løpet av en periode på 200- 500 år. Pionerene som først kom til Norge levde i nomadiske jeger- og sankersamfunn. De hadde få eiendeler og var veldig mobile. De hadde trolig også båter. Skinntrukne kanoer og båter, med rammeverk av tre, kunne frakte både folk og utstyr raskt over store avstander, og på det viset bidra til en rask kolonisering av Norge.


Steinalderboplass ved kysten. Illustrasjon: Arkikon

Steinalderboplass ved kysten. Illustrasjon: Arkikon

De første menneskene som kom til norskekysten, fant jomfruelige områder som var rike på fisk og vilt. Først var de nok bosatt langs kysten og levde av det havet ga. Men ganske fort gjorde de stadig lengre jaktekspedisjoner inn i landet på utkikk etter blant annet villrein. Det er funnet noen få skjelettrester av mennesker fra denne perioden. Isotopanalyser av beinmaterialet antyder at disse folka fant mye av sin føde i havet. Funn av 14 000 år gamle bein av villrein ved Øygarden i Hordaland tyder på at reinen var her 2000 år før oss mennesker. Sannsynligvis var dyrene da kystlevende siden mye av innlandet fortsatt var dekket av is. Jakt på rein ga mat og råmateriale til redskapet, klær, telt osv. Som et av de største pattedyrene som først kom til landet utgjorde reinen en veldig viktig ressurs og var med å legge grunnlaget for menneskenes kolonisering av det som senere skulle bli Norge. Kanskje hadde det ikke bodd folk i Norge i dag om det ikke hadde vært for villreinen?


Jegere i aksjon ved et fangstanlegg for villrein. Illustrasjon: Arkikon

Jegere i aksjon ved et fangstanlegg for villrein. Illustrasjon: Arkikon

villrein.no – Are Endal Rognes og Ingrid Sønsterud Myren