Utvida jakttid i Brattefjell-Vindeggen og Blefjell?


I Brattefjell-Vindeggen og på Blefjell ynskjer ein forlenga jakt til hausten, blant anna fordi reinen bruker skogsområde i store delar av jakta. Foto: Anders Mossing

I Brattefjell-Vindeggen og på Blefjell ynskjer ein forlenga jakt til hausten, blant anna fordi reinen bruker skogsområde i store delar av jakta. Foto: Anders Mossing

I Brattefjell-Vindeggen og på Blefjell ynskjer å utvide jakta hausten 2019, frå og med 1. oktober til og med 14. oktober. Framlegget er no sendt ut på høyring.

I sakspapira frå villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell heiter det at ein for båe to områda ynskjer å utvide jakttida for å få med to helgar i oktober. Villreinnemnda har òg gjort fylgjande vedtak om kvote:

Kvota i Brattefjell-Vindeggen er på 450 dyr fordelt på 20 % fridyr, 40 % simle/ungdyr, og 40 % kalv. Ein føresetnad for å få høve til utvida jakt er at avskytinga innan 20. september er færre enn 120 dyr.

For Blefjell gjeld tilsvarande tal av ein kvote på 103 dyr: 10 % bukk under 60 kg, 10 % bukk over 60 kg, 20 % simle 2,5 år og eldre, samt 60 % kalv/ungdyr. Ein føresetnad for å få høve til utvida jakt er at avskytinga innan 20. september er færre enn 25 dyr.

Bakgrunn

I 2018 vart det i Brattefjell-Vindeggen berre felt 58 dyr av ein kvote på 400 ved utgangen av september, etter utvida jakttid blei det felt 60 dyr i tillegg.

Tilsvarande tal for Blefjell er 13 dyr innan ordinær tid, medan 6 dyr blei felt i den utvida jakttida. I både 2016 og 2017 blei det på Blefjell felt totalt 29 dyr, medan den forventa avskytinga for alle tre åra var på 35 dyr.

Den låge fellinga i Brattefjell-Vindeggen kjem av at dyra held seg i skogen utanfor villreinområdet og berre i stutte periodar er å finne på fjellet, og då helst mot slutten av jakta. Ei mogleg årsak kan vera betre tilgang på beite, for eksempel sopp, samt forstyrring av fotturistar på fjellet. Det blir sett på som viktig at stamma ikkje veks seg større i høve til beitegrunnlaget i området. Villreinnemnda oppmodar elles jegerar til ikkje å felle vaksen bukk i den utvida jakttida.

Ein liknande situasjon er det på Blefjell, dei siste åra har dyra kome seint opp i fjellet, og det er difor nødvendig med ei utvida jakt for å sikre tilstrekkeleg felling. Villreinnemnda ser det som problematisk for eit lite villreinområde som Blefjell viss vinterstamma veks over 150 vinterdyr.

Last ned alle dokument med vedlegg her:

villrein.no – Kjell Bitustøyl/Anders Mossing