Bukkejakt og fremskyndet jakt?


Det ligger an til mange tunge bører med høy bukkeandel i kvotene. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Det ligger an til mange tunge bører med høy bukkeandel i kvotene. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Miljødirektoratet har akkurat sendt forslag om endring av jakttid for villrein på Hardangervidda og i Nordfjella for 2019 og 2020 ut på høring. Fristen for høringsinnspill er 31. mai 2019.

Bakgrunn for denne høringen er søknader fra Hardangervidda villreinutval, villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell om dispensasjon fra ordinære jakttider på villrein. Et sentralt moment for disse søknadene er et mål om raskest mulig å kunne avklare hvorvidt skrantesjuke eksisterer i bestandene i disse to områdene.

Hardangervidda

På Hardangervidda vedtok utvalet et kvoteforslag med 6000 reine bukkekort (bukk 2,5 år og eldre). For å unngå felling av brunstige bukker, ønsket villreinutvalget å stoppe jakta 22. september. For å beholde den effektive jakttiden, ønsket de også å kunne fremskynde jaktstarten til 10. august. Villreinnemnda har i etterkant fulgt opp utvalets forslag i sitt vedtak. Nemnda har i tillegg søkt om at jakttiden på arealer nord for Rv 7 på Hardangervidda samkjøres med Nordfjella sone 2. Dette er òg fulgt opp i vedtaket til villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell

Nordfjella sone 2

I Nordfjella har både utvalet og villreinnemnda gjort kvotevedtak om 300 dyr i sone 2, fordelt på 150 reine bukkekort (bukk 2,5 år og eldre), 100 frie dyr og 50 kalv. De søker videre om dispensasjon fra jakttidsforskriften, for å kunne åpne for bukkejakt i forkant av ordinær jakt, nærmere bestemt fra 1. august til 19. august.

Miljødirektoratet skriver bl.a. i sin vurdering at de normalt ønsker at felling av villrein skal skje innenfor de sentralt fastsatte jakttidene som er 20. august til 30. september, men at man nå med bakgrunn i oppdagelse av skrantesjuke er i en forvaltningssituasjon som avviker fra normalen. Et sentralt moment i deres vurdering er videre at de ønsker å legge til rette for tiltak som kan bidra til å friskmelde bestandene, for deres egen del, men også for å kunne reetablere Nordfjella sone 1 med rein fra sone 2 og/eller Hardangervidda.

Miljødirektoratet ønsker nå å høre på forslagene om endret jakttid og skisserer i sitt høringsnotat to ulike forslag.

Forslag 1

  • § 1. Endret startdato for jakt på villreinbukk i Nordfjella villreinområde: startdato for jakt på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august til 1. august for Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020.

  • § 2. Endret jakttid for villreinbukk i Hardangervidda villreinområde: jakttid på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august – 30. september til 10. august – 22. september for Hardangervidda villreinområde sør for Rv 7 i 2019 og 2020. Jakttid på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august – 30. september til 1. august – 22. september for Hardangervidda villreinområde nord for Rv 7 i 2019 og 2020.

  • § 3. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet: i perioden 23. september til 30. september kan Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet utvide jakttida for villreinbukk 2,5 år eller eldre når særlige bestandsmessige behov foreligger. Dette gjelder i 2019 og 2020.

  • § 4. Ikrafttredelse: Forskriften trer i kraft straks.

Forslag 2

  • § 1. Endret startdato for jakt på villreinbukk i Nordfjella villreinområde: startdato for jakt på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august til 10. august for Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020.

  • § 2. Endret jakttid for villreinbukk i Hardangervidda villreinområde: jakttid på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august – 30. september til 10. august – 22. september for Hardangervidda villreinområde i 2019 og 2020.

  • § 3. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet: i perioden 23. september til 30. september kan Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet utvide jakttida for villreinbukk 2,5 år eller eldre når særlige bestandsmessige behov foreligger. Dette gjelder i 2019 og 2020.

  • § 4. Ikrafttredelse: forskriften trer i kraft straks.

Les mer om vurderingene og forslagene i høringsnotatet her.

Last ned høringsbrevet her.

villrein.no – Anders Mossing