Uttak av villreinbukker i Nordfjella


De østvendte liene mot Rv 52 brukes gjerne av bukk på vårparten. Foto: Kjell Bitustøyl

De østvendte liene mot Rv 52 brukes gjerne av bukk på vårparten. Foto: Kjell Bitustøyl

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn kan felle villreinbukker i Nordfjella villreinområde. Uttaket gjennomføres for å hindre bukker i å krysse inn i tamreinområdet på nordøstsiden av veien.

Normalt vil en del større og mindre bukkeflokker trekke fra høyereliggende områder i Nordfjella villreinområde og ned mot rv 52. Dette er vanlig forekommende på våren, og kan innebære en risiko for at de kan komme til å krysse vegen og inn i beiteområdene til Filefjell tamreinlag.

Miljødirektoratet iverksetter med bakgrunn i dette eget tiltak om felling av villreinbukker i dette området i perioden 17. april – 15. juni 2017. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for gjennomføring av fellingen.

Det anses som hensiktsmessig at slike dyr kan tas ut ved felling, framfor å bruke ressurser på å hindre disse fra å krysse veien. Slik felling kan foregå i en sone på inntil 2 km fra rv 52.

Ivaretaking av felte dyr
I utgangspunktet vil dette være friske dyr, og skal derfor behandles med tanke på ivaretakelse av kjøttressursen. Felte dyr vommes ut på stedet, og dyrene fraktes til avtalt oppsamlingssted i samråd med Mattilsynet, som vil forestå prøvetaking og besiktigelse av slaktene.  Dyr som godkjennes til bruk for menneskelig konsum kan omsettes til inntekt for det kommunale viltfondet i Lærdal kommune.

villrein.no – Anders Mossing