Store flokker mot Rv7


En av villreinflokkene i nærheten av Rv7 fotografert gjennom teleskop. Foto: Petter Braaten/SNO

De siste dagene har store flokker med villrein, ja faktisk tusenvis i tallet, trukket nordover mot Rv7 over Hardangervidda. Nå er forvaltningsmyndighetene i beredskapsmodus, men pga. julehøytiden blir det neppe aktuelt å stenge veien nå.

Regimet for stenging av Rv7 forvaltes gjennom et avtaleverk mellom Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og Miljødirektoratet. I henhold til kriteriene går man fra ordinær vinterdrift til beredskapsmodus dersom mer enn 500 dyr beveger seg innenfor en radius av 10 km fra veien, og det er flere dyr på trekk inn i området. Stenging er først aktuelt dersom mer enn 1000 dyr befinner seg innenfor en radius av 7 km i mer enn 12 timer, eller er på vei nordover.

Kriteriene sier også noe om aktuelle perioder for stenging. I utgangspunktet stenges ikke veien i forbindelse med avvikling av juleferie, vinterferie og påskeferie. Det antas som svært krevende å stenge i slike perioder av hensyn til generelle samfunnsinteresser. Stenging kan allikevel vurderes i disse periodene dersom dyrene har lengre perioder med redusert tilgang på beitearealer, f. eks som følge av nedising.

Pt. vurderer man ikke forholdene for dyrene som spesielt vanskelig, og inntil videre holdes veien åpen.

Aktuelle dokumenter:
Avtale om stenging av Rv7
Kriterier for stenging av Rv7

villrein.no – Anders Mossing