Bukk fra Norefjell-Reinsjøfjell felt på Hardangervidda


Bukken på bildet ble skutt øst på Hardangervidda, og veide 102 kg. Foto: Tom Ivar Stepien

Bukken på bildet ble skutt øst på Hardangervidda, og veide 102 kg. Foto: Tom Ivar Stepien

Under fjorårets reinsjakt på Hardangervidda ble det felt en “unormalt” stor bukk. Mistanken kom raskt om at denne hadde hatt sitt opphav lenger øst. Nå viser analysene at bukken mest sannsynlig kommer fra Norefjell-Reinsjøfjell.

Villreinområdene i Norge teller 23 i tallet, og de er alle mer eller mindre adskilt fra hverandre. Naturlige og menneskeskapte barrierer er grunnen til dette. Men nå og da vandrer enkeltdyr eller mindre flokker fra et område til et annet.

Norefjell-Reinsjøfjell ligger øst for Hardangervidda. Bestanden i området har opphav i forvillet tamrein av “skogsreintypen”. Disse dyrene er generelt større, både hva angår kroppsmasse og gevirutvikling. Dyrene i dette området har dessuten en mer omfattende skogsbruk enn rein på f. eks Hardangervidda. I seinere år har dessuten rein fra Norefjell-Reinsjøfjell trukket vestover og benyttet “ubrukte” beiteområder i områdene mellom Hardangervidda og Norefjell-Reinsjøfjell.

Under reinsjakta på Hardangervidda i 2014 felte en jeger en bukk på 102 kg ved Rosjøen, øst på vidda. Kjøttprøver fra bukken ble sendt til Norges Veterinærhøgskole, for videre analyser. Slike analyser ser på DNA-variasjon i mikrosatellitter og sammenlignes så med tilsvarende resultater man har av rein fra ulike områder. Grunnen til at man sendte inn prøve til analyse, var en mistanke om at dyret faktisk stammet fra Norefjell-Reinsjøfjell. 

Resultatene på denne prøven anses som gode og gitt sammenligningen som er foretatt så gir resultatene et relativt klart og sikkert svar; denne prøven er veldig lik prøvene fra Norefjell-Reinsjøfjell og markert forskjellige fra prøvene fra Hardangervidda. Bukken har med andre ord med stor sannsynlighet kommet fra Norefjell-Reinsjøfjell.

villrein.no – Anders Mossing