Årsmeldinga for villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten er klar


Årsmeldinga til villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 2019 er klar. Foto: Anders Mossing

Årsmeldinga til villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 2019 er klar. Foto: Anders Mossing

Foruten tildeling av kvoter for jakt på villrein jobber villreinnemndene med mange saker som angår villreinen. Under kan du lese mer om de viktigste sakene villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten har jobbet med i 2019.

Ei villreinnemnd er en politisk oppnevnt nemnd som er satt til å forvalte villreinen i Norge. De fatter vedtak om tildeling av villreinløyver til de ulike jaktvaldene og kommer med uttalelser i saker som angår villreinen. Fylkesmannen sitter oftest som sekretær i villreinnemnda, mens Miljødirektoratet er overordna forvaltningsorgan og klageinstans.

Det har i de siste årene vært en økende mengde saker til behandling i villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten. Dette gjelder spesielt i Rondane, mens det i Sølnkletten er en mer beskjeden saksmengde. De viktigste sakene for nemnda i 2019 har vært:

Kommuneplanens arealdel for Ringebu kommune ble avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som valgte å ta tunge villreinhensyn. Avgjørelsen ga en sterk begrensning av ny hyttebygging inn mot de viktige villreinområdene.

Fra 1. januar 2020 ble Gråhøgdbu turisthytte i Ringebu stengt. Hytta ble erstattet av Veslefjellbua som ble åpnet i november 2019. Merkingen av stien fra Eldåbu forbi Muen til Gråhøgbu legges ned, og stien flyttes lengre ut mot Gudbrandsdalen. Dette vil forhåpentligvis gi villreinen mer ro i dette området.


Illustrasjon fra kartfortellingen om Rondane. Kartet viser fylkesvei 27 over Ringebufjellet med krysningspunkter for villrein og GPS-data.

Klima- og miljødepartementet kjøpte den mye omtalte «Veibua» ved fylkesvei 27 over Ringebufjellet. Hytta ligger midt i et viktig trekkområde ved Muen. Oppkjøp av bua hindrer forhåpentligvis økt ferdsel i området og vil også kunne bidra til å gi reinen mer ro.

I 2019 har det vært en urovekkende økning i tilfeller av fotråte hos villrein nord for Ula elv i Rondane. Lokale observasjoner og forskningsbasert kunnskap viser at menneskelige forstyrrelser skaper problemer for reinen. Økningen av menneskelig ferdsel og aktiviteter over tid har fortrengt villreinen fra viktige beiteområder i Rondane. Når reinen ikke får brukt hele sitt leveområde fører det til at mange dyr blir stående på lite areal og dette kan være en av årsakene til oppblomstring av fotråte.

Les også “Fotråte i flere områder” (villrein.no)

Les også “Fotråte hos villrein – et faresignal fra vårt viktigste miljøbarometer” (villrein.no)


Foto: Anders Mossing

I løpet av 2020 vil Rondane – Dovre nasjonalparkstyre starte opp arbeidet med å lage en besøksstrategi for Dovre nasjonalpark som utgjør den nordligste delen av Rondane villreinområde. Det var i dette området det var spesielt stor forekomst av fotråte i 2019. Dette området innbefatter Grimsdalen hvor villreinens trekkmuligheter over tid har blitt vesentlig redusert grunnet menneskelig ferdsel og aktivitet. Her må det iverksettes tiltak som forhindrer Grimsdalen fra å bli en ny hindring for villreinens trekkmuligheter i Rondane.

Ler mer om Rondane om villreinens utfordringer i kartfortellingen “Hvordan bevare villreinen i Rondane?” (villrein.no)

Vil du se hele årsmeldinga til villreinnemnda så finner du den her. Nemnda har også ei egen underside der du kan lese mer om deres arbeid.

villrein.no – Are Endal Rognes/Anders Mossing