Rekordtidlige kalvetellinger i overvåkingsområdene


I overvåkingsområdene er årets kalvetellinger allerede gjennomført. Dette bildet er fra Setesdal Ryfylke. Foto: Anders Mossing

I overvåkingsområdene er årets kalvetellinger allerede gjennomført. Dette bildet er fra Setesdal Ryfylke. Foto: Anders Mossing

Norsk institutt for naturforskning gjennomførte kalvetellinger i samtlige overvåkingsområder torsdag og fredag 25. og 26. juni i år. Dette er første gang en har lyktes med å gjennomføre samtlige kalvetellinger i juni måned.

Tellingene gjennomføres i samarbeid med de lokale villreinutvalgene og Norsk villreinsenter. Kalvetellingene gjennomføres som fast rutine i det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt og gir et årlig estimat på andelen kalv i bestandene. Resultatene fra tellingene oppgis som kalver per 100 simler og ungdyr og er et viktig grunnlag for vurderinger av bestandsstørrelse og kalvetilvekst.

Villreinområdene som omfattes av overvåkingsprogrammet er Forollhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke.

Les mer om overvåkingsprogrammet for hjortevilt her.

Årlige kalvetellinger er gjennomført siden begynnelsen av 1980-tallet, og startet med forskningsprosjektet «villreinens tilpasning til naturgrunnlaget», som ble ledet av Terje Skogland. Kalvetellingene ble inkludert i det nasjonale overvåkingsprogrammet fra og med 1990.

I henhold til den nylig fastsatte kvalitetsnormen for villrein, så er antall kalv per 100 simler og ungdyr en sentral parameter i vurderingen av bestandsforhold (delnorm 1). Under 35 er dårlig tilstand, 30-50 er middels tilstand og over 50 er god tilstand.


Trafikklys-systemet for antall kalv per 100 simler og ungdyr.

Trafikklys-systemet for antall kalv per 100 simler og ungdyr.

I alle våre 24 villreinområder er det med andre ord nå behov for årlige kalvetellinger. I veldig mange av de som ikke er omfattet av overvåkingsprogrammet, gjennomføres riktignok årlige kalvetellinger. Men i noen områder må slik praksis etableres.

Her er noen bilder fra årets kalvetellinger. Bildene er i skrivende stund ikke ferdig analysert og telt. Foto: Anders Mossing (Norsk villreinsenter) og Roy Andersen (Norsk institutt for naturforskning)

villrein.no – Olav Strand/Anders Mossing