Rapport om stier og løyper


Foto: Kjell Bitustøyl

Foto: Kjell Bitustøyl

Den 5. – 6. mars 2019 ble det avholdt en stor regional fagsamling om sti- og løypeplaner i norske villreinfjell. Like før jul publiserte Norsk villreinsenter en rapport med sammenfattede konklusjoner fra samlingen.

Les også “Vellukka fagsamling om sti- og løypeplanaer på Haukelisæter” (nasjonalparkstyre.no/svr)

Det er et nasjonalt mål at flere skal utøve friluftsliv, og Klima- og miljødepartementet har i “Handlingsplan for friluftsliv” forankret et eget nasjonalt prosjekt, i regi av Miljødirektoratet, som skal fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av sammenhengende stinettverk i kommunene.

Les også “Handlingsplan for friluftsliv” (villrein.no)

Samtidig har man de siste årene fått et økende fokus på “friluftslivparadokset”, altså at slik tilrettelegging også kan være skadelig for den naturen vi ønsker å utøve friluftslivet i. Når slike sti- og løypeplaner nå skal utarbeides er det viktig at kunnskap om nødvendig tilpasning tas i bruk. Villreinen er en art som er påvirket av folks ferdsel i ulike fjellområder, og flere steder er ferdselen av et slikt omfang av den fremstår som effektive barrierer i landskapet. Med bakgrunn i slike tilfeller er det nødvendig å tenke styring og kanalisering i langt større grad enn det som er gjort tidligere.


Sti- og løypeplaner blir ofte pekt på som et viktig virkemiddel for å kanalisere ferdsel. Foto: Guro Sødergren

For å sikre gode prosesser, som både ivaretar mennesker og naturmangfoldets behov, må man sikre medvirkning og samordning mellom aktørene i fjellområdene. I forbindelse med både Heiplanen (regional plan for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei) og besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane landskapsvernområde, er det pekt på slike overordnede sti- og løypeplaner. Formålet med den regionale fagsamlingen var å få på plass “kjøreregler” med krav til innhold og prosess. Fagsamlingen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom verdiskapingsprosjektet i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane og fylkeskommunane i Rogaland, Aust- og Vest-Agder, med bistand fra Norsk villreinsenter.

Les også “Seminarrapporten er klar” (nasjonalparkstyre.no/svr)

Last ned NVS Rapport 27/2019 “Sti- og løypeplanar i villreinfjell. Rapport frå regional fagsamling, i regi av verdiskapingsprosjektet i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane, saman med fylkeskommunane i Rogaland, Aust- og Vest-Agder” her.

villrein.no – Anders Mossing