Frist for å søke verdiskapingsmidler


Fristen for å søke midler gjennom "Villreinfjellet som verdiskaper" er 31. januar 2020. Foto: Anders Mossing

Fristen for å søke midler gjennom “Villreinfjellet som verdiskaper” er 31. januar 2020. Foto: Anders Mossing

Den 31. januar 2020 er siste frist for å søke midler gjennom verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper”. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet.

Verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper” ble etablert av Klima- og miljødepartementet i 2017 og driftes av Miljødirektoratet. Det er startet flere prosjekter i ulike villreinområder. Norsk villreinsenter har laget en systematisk oversikt over programmet, samt pågående prosjekter. Oversikten finner man her.


Miljømessig verdiskaping kan bety at reinen får tilgang til større areal enn den har i dag. Foto: Anders Mossing

En hovedmålsetting i programmet er at de nasjonale villreinområdene skal kunne fremme verdiskaping i en utvidet sammenheng, ikke bare i form av kroner og øre. Med bred verdiskaping menes her både miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre. Verdiøkning skjer ikke alltid i pengemessig forstand. For eksempel vil en miljømessig verdiskaping for villreinen kunne være at menneskeskapte barrierer reduseres og ferdsel kanaliseres slik at villreinen kan gjenoppta gamle trekkruter og få økte beitemuligheter. Det er en grunnleggende forutsetning for prosjektene at de ikke gir økt negativ belastning på villreinen og sårbare leveområder.

Verdiskapingsprogrammet skal;

  • Vise hvordan villreinfjellet kan bidra til verdiskaping til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner

  • Samspille med og bidra til en god gjennomføring av de regionale planene for nasjonale villreinområder

  • Utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til ulike målgrupper

Søknader må utformes slik at de er i tråd med programplanen. Søknad om hovedprosjekt må ha tilknytning til et geografisk område eller et tema som det skal arbeides med i flere geografiske områder. Kun prosjekter lokalisert til kommuner som har areal innenfor de ti nasjonale villreinområdene vil bli vurdert i dette programmet. Prosjekter som ikke dekker alle formene for bred verdiskaping, altså miljømessig, sosialt, kulturelt og økonomisk, vil falle utenom ordningen. Norsk villreinsenter har en viktig rolle som rådgiver og veileder i programmet, og vil kunne bidra med råd og tips i forbindelse med utforming av søknader.

Man kan lese mer om verdiskapingsprogrammet her. Her er også link til det elektroniske søknadssenteret. Søknadsfristen er 31. januar 2020.

villrein.no – Anders Mossing