Publikasjoner fra Norsk villreinsenter


Foto: Anders Mossing

Foto: Anders Mossing

Noen av Norsk villreinsenters (NVS) viktigste arbeidsoppgaver er knyttet til dokumentasjon og rådgivning. NVS skal gjennom dette bidra til å dokumentere status og utviklingstrender i villreinområdene og -bestandene, og kunnskapen som genereres skal gjøres allmennt tilgjengelig. I tillegg skal skal drive aktiv rådgivning.

Les mer om vårt arbeid i “Strategisk plan 2016-2020” (pdf).

Endel av dette arbeidet er av såpass stort omfang av det utarbeides egne publikasjoner. NVS har en egen publikasjonsserie, bestående av rapporter, notater og fagfaktaark. NVS Rapport omfatter større, selvstendige og helhetlige arbeid. NVS Notat omfatter mindre arbeider, tematiske delarbeid og underveis dokumentasjon. NVS FagFakta er enkle sammenstillinger over 1-3 sider.

Hele NVS sin publikasjonsserie finner du her.


Leveområdekart for Forollhogna villreinområde. Figur: NVS/NINA

NVS har drevet kartlegging av villreinens arealbruk i mange villreinområder. Resultatene fra disse prosjektene har i all hovedsak blitt utgitt som NVS Rapporter. I tillegg har man gjennom disse prosjektene utarbeidet egne leveområdekart.

Både rapporter og kart er å finne under “Kart og databaser”.

Både “Publikasjoner” og “Kart og databaser” er under kontinuerlig oppdatering, så sjekk innom regelmessig for nye utgivelser.

villrein.no – Anders Mossing