Foreslår rein bukkejakt på Hardangervidda


Foto: Olav Strand

Foto: Olav Strand

Villreinutvalet for Hardangervidda har nylig sendt kvoteforslag for jakta 2019 på høring blant rettighetshavere/fjellstyrer. Forslaget innebærer en kvote på 7000 dyr, og kun voksen bukk 2,5 år og eldre. I tillegg kan det være aktuelt å fremskynde jaktstarten til 10. august.

Dette er med andre ord ikke villreinutvalets endelige anbefaling, ei heller vedtak i villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, men en intern høring blant rettighetshavere og fjellstyrer.

Bakgrunn for kvoteforslaget er i all hovedsak knyttet opp til Mattilsynets krav til innsamling av skrantesjuke-prøver, og et ønske at man raskest mulig skal kunne “friskmelde” bestanden på Hardangervidda. Forslaget innebærer en endring av forholdet mellom simle og bukk, men uendret bestandsstørrelse og økt kalveproduksjon.

Vil vite sikkert

Mattilsynet har kommet med anbefalinger for prøveuttak og tidsperiode for friskmelding av bestanden på Hardangervidda. Mattilsynet ønsker at én raskest mulig, og med 90 % sikkerhet, kan fastslå at det ikke er smitte i disse bestandene. De ønsker også at én i løpet av en femårsperiode kan øke dette sikkerhetsnivået til 99 %. Villreinutvalet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, villreinnemnda for Hardangerviddaområdet m. fl. har hatt drøftingsmøte om ulike problemstillinger knyttet til både bestandsutvikling og krav til prøver de kommende år. Det forventes at Mattilsynet kommer med konkret krav til antall prøver før endelig kvote skal fastsettes.


Storflokk med 2097 dyr fotografert under kalvetelling på Hardangervidda i 2017. I denne flokken var det 1239 voksne bukker. Illustrasjonsfoto: Olav Strand

Storflokk med 2097 dyr fotografert under kalvetelling på Hardangervidda i 2017. I denne flokken var det 1239 voksne bukker. Illustrasjonsfoto: Olav Strand

Smitteoppdagelsesmodell

Veterinærinstituttet har i samarbeid med andre fagmiljøer utarbeidet en smitteoppdagelsesmodell som kobles opp mot bestandsmodeller. En slik modell gjør én i stand til å vurdere ulike scenarier knyttet til avskyting (antall prøver) og bestandsutvikling, sett opp mot nivå for smittefrihet. Villreinutvalet har hatt god dialog med Veterinærinstituttet mht. til tilpasse modellen til forholdene på Hardangervidda. Modellen er vurdert opp mot kjent bestandsutvikling siden år 2000. Rater, f.eks. for dødelighet og tilvekst, som kan gjenskape denne utviklingen blir brukt for å teste ulike scenarier fremover i tid.

Premisser

I de ulike scenariene knyttet til smitteoppdagelsesmodellen er det lagt inn en rekke premisser. Deriblant at man skal oppnå 99 % sikkerhet for smittefrihet i løpet av fem år og at man allerede i 2019 eller 2020 skal ha oppnådd 90 % sikkerhet. Bestandsstørrelsen skal ikke reduseres, men holdes på dagens nivå, altså ca. 7000 dyr før kalving. Kalvetilveksten skal økes til ca. 2000 kalv ved jaktstart, mens forholdet mellom simle og bukk i bestanden senkes til 5:1. Det siste betyr i underkant av 10 % bukk i bestanden etter endt jakt.


%-sikkerhet for smittefrihet ved et gitt prøveuttak de kommende år. Figur: Veterinærinstituttet

Trenger mange prøver

Det er hevet over enhver tvil at man i løpet av 2019 og 2020 har behov for svært mange prøver for å komme over 90 % sikkerhet for smittefrihet. I smitteoppdagelsesmodellen har prøver fra bukk størst verdi. Det er en forskjell i risiko for smitte blant ungdyr : simle : bukk på 1 : 2 : 4. Altså at en bukkeprøve har fire ganger så stor verdi som en prøve fra et ungdyr, og dobbelt så stor verdi som prøve fra ei simle. Innsamling av bukkeprøver er viktig for raskest mulig å kunne friskmelde bestanden.

Foreløpige beregninger fra smittemodellen, med ovennevnte premisser, antyder at det er behov for 1800 felte bukker på Hardangervidda i 2019 for å oppnå 90 % sikkerhet. Felles det 1350 bukker har man nådd 85 %.

Mange vurderinger

Villreinutvalet har i sitt høringsforslag gjort en grundig bestandsvurdering. Mattilsynets konkrete krav om prøver foreligger ikke pt., men forventes inn i løpet av kvoteprosessen. Foreløpige signaler er at det må felles så mye bukk som mulig i 2019 for å oppnå 90 % sikkerhet for smittefrihet. Villreinutvalets forslag inneholder en rekke vurderinger av ulike kompromisser mellom krav til skrantesjuke-prøver og målsettinger i gjeldende bestandsplan.

Endret jakttid?

Villreinutvalet skriver i sitt forslag at èn også bør vurdere å justere jakttiden, hvis det blir rein bukkejakt. Det er uhensiktsmessig og ufornuftig å felle bukk seint i jakta pga. brunsten. En aktuell jakttid kan være f.o.m. 10. august t.o.m. 22. september. En slik justering krever vedtak fra Miljødirektoratet.

Det har sålangt i prosessen med kvote for jakta 2019 være avholdt en rekke informasjonsmøter rundt Hardangervidda. Det blir et åpent møte på Skinnarbu den 6. april kl. 13.30. Villrein.no kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Les mer om vurderingene i det interne høringsdokumentet her.

Last ned bestandsplanen for perioden 2017-2020 her.

villrein.no – Anders Mossing