Oppstartssamling for villreinnemnder i nord


Foto: Norsk villreinsenter

I løpet av to hektiske dager, fikk rundt 70 nemndsmedlemmer for de nordligste villreinområdene våre vite mer om villreinens utfordringer og hva som forventes av medlemmene de neste fire årene. Som avslutning på samlinga ble villreinnemndene konstituert.

villrein.no har tidligere publisert en sak om oppstartssamlinga for de sørligste villreinområdene.

Hva er ei villreinnemnd?


Kilde: villrein.no

Villreinnemndene består av folkevalgte politikere; ett medlem fra hver kommune med villreinareal i de aktuelle villreinområdene. Villreinnemndene konstitueres hvert fjerde år – i etterkant av kommunevalget. Villreinnemndene har egne nettsider, hvor relevant informasjon blir publisert.

Villreinnemndene skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder. Oppfølging av arealforvaltning er en viktig oppgave.

Fylkesmannsembetet, Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter bistår nemndene på ulike måter. Av praktiske hensyn har de to driftsenhetene ved Norsk villreinsenter hovedansvar for hver sine områder. Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu har hovedansvar for de fire sørligste villreinnemndene, mens Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn har hovedansvar for de fem nordligste; Sogn og Fjordane, Reinheimen-Breheimen, Rondane og Sølnkletten, Snøhetta og Knutshø og Forollhogna.

Fagstoff

I løpet av samlingen ble det gjennomgått mange ulike villreinrelaterte tema. Her følger presentasjonene som ble holdt:

Ta gjerne kontakt med oss i Norsk villreinsenter om dere har spørsmål om villrein eller villreinfjella!

villrein.no – Ingrid Sønsterud Myren