Nye villreinnemnder konstituert i sør


Vel 80 mennesker var samlet til oppstartsmøte for villreinnemndene på Gaustablikk i forrige uke. Foto: Anders Mossing

Vel 80 mennesker var samlet til oppstartsmøte for villreinnemndene på Gaustablikk i forrige uke. Foto: Anders Mossing

Mandag og tirsdag i forrige uke møttes en stor forsamling til oppstartsmøte for nye villreinnemnder på Gaustablikk i Tinn kommune. Det ble et tett program fra lunsj til lunsj der de fremmøtte fikk en grundig inføring i nemndenes oppgaver og roller, samt relevante fagforedrag.

Det var Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter Sør som arrangerte oppstartsmøtet som gjaldt de fire villreinnemndene sør for Sognefjorden. Tidligere denne uken gjennomførte Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter Nord samme type oppstartsmøte på Dombås i Dovre kommune for de fem nemndene nord for Sognefjorden. Vi kommer tilbake med mer fra dette møtet ved en seinere anledning.

Villreinnemndene er offentlige nemnder hvor medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av Miljødirektoratet. Oppnevningen foretas etter forslag fra hver kommune som har villreinareal, om en kvinnelig og en mannlig kandidat innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Nemndene er underlagt direktoratets instruksjonsmyndighet, og nemndenes oppgaver er gitt i direktoratets forskrifter.

Fylkesmannsembetet skal gi råd og veiledning til villreinnemndene, og være ansvarlig for villreinnemndenes økonomi og regnskap. Det er oppnevnt en hovedansvarlig fylkesmann for hver villreinnemnd.


Miljødirektoratets Vemund Jaren snakker her om nasjonal politikk for forvaltning av villreinbestander og villreinfjell. Foto: Anders Mossing

De fire nemndene som var tilstede på Gaustablikk var villreinenmnda for Hardangerviddaområdet (Hardangervidda, Skaulen-Etnefjell og Oksenhalvøya), villreinnemnda for Setesdalsområdet (Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur Roan), villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell og villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell. I tillegg var det flere representanter fra fylkesmannsembetet, dagens nemndssekretærer, samt Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter Sør.

Her kommer link til alle foredragene i løpet av samlingen.

Presentasjoner – dag 1

Presentasjoner – dag 2


Even Knutsen fra fylkesmannen i Oslo og Viken presenterte fylkesmannens rolle og oppgaver overfor nemndene. Foto: Anders Mossing

Even Knutsen fra fylkesmannen i Oslo og Viken presenterte fylkesmannens rolle og oppgaver overfor nemndene. Foto: Anders Mossing

Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter Sør vil takke alle de fremmøtte for deltakelse på samlingen, og lykke til i det videre arbeid! Fremover vil vi på villrein.no legge ut møtereferater på den enkelte nemnds nettsider.

Norsk villreinsenter har et oppfølgingsansvar for villreinnemndene i det daglige arbeid, både gjennom rådgivning generelt og i enkeltsaker. Vi tilbyr også tilpassede kurs- og opplæringspakker etter behov. Vi oppfordrer også nemndsmedlemmer og sekretærer til å bruke villrein.no aktivt. Her kan man finne svar på ganske mye av det man står overfor.

villrein.no – Anders Mossing