Nye sjølbetjente turisthytter i Snøhetta?


Loennechenbua. Foto: Ut.no/Jens Tore Nielsen

Loennechenbua. Foto: Ut.no/Jens Tore Nielsen

Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) ønsker å bygge to nye sjølbetjente hytter i Snøhetta-området, hytter med til sammen 21 sengeplasser. Søknadene er fra 2009. Styret for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark behandler byggesakene i møtet mandag 28. september. Saksutgreiingen fra nasjonalparkforvalter Lars Børve er omfattende.

I 1936 fikk KNT Loennechenbua i gave fra bysbarnet Harald J. Loennechen. Steinbua med plass til fire overnattingsgjester ligger sentralt i nasjonalparken, i Skirådalen ved Storvatnet (Sunndal kommune). Byggesøknaden gjelder ei ny sjølbetjent turisthytte på stedet med totalt 12 sengeplasser. Den andre byggesøknaden fra KNT går på bruksendring, renovering og tilbygg til ei løe på Stølgjerdesætra innenfor Åmotsdalen landskapsvernområde (Oppdal kommune). Ønsket er å etablere ei ny, sjølbetjent hytte på stedet med totalt ni sengeplasser.


Kartet viser plasseringen av Loennechenbua (markert med rød pil). Kart: Ut.no

Kartet viser plasseringen av Loennechenbua (markert med rød pil). Kart: Ut.no

 

Loennechenbua
I saksutgreiingen viser nasjonalparkforvalter Lars Børve til at Statskog, som grunneier, har sagt nei til søknaden fra KNT om nybygg ved Storvatnet (Loennechenbua). Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren er derfor at styret ikke behandler denne byggesaken. Børve råder likevel nasjonalparkstyret til å komme med følgende uttalelse:

«Dovrefjell nasjonalparkstyre har ikke hjemmel i verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark til å gi tillatelse til bygging av ny turisthytte ved Loennechenbua. Villreinen bruker områdene rundt Loennechenbua som vinterbeite og kalvingsområde, og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparkstyre ønsker ikke å legge til rette for økt ferdsel i disse områdene om vinteren og våren. Ny turisthytte ved Loennechenbua vil også føre til økt ferdsel på stinettet i en stor del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark om sommeren og høsten, og kan påvirke villreinens trekkmuligheter rundt Snøhettamassivet. Ny turisthytte ved Loennechenbua er av flere grunner i strid med den delen av verneformålet for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark som går ut på å: – ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, – ta vare på et høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet, og – ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinstammen i bl.a. Snøhetta. Det er derfor heller ikke grunnlag for å gi dispensasjon med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 til ny turisthytte ved Loennechenbua i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark».

Stølgjerdesetra
Børve råder i tillegg nasjonalparkstyret til å gi avslag på søknaden fra KNT om dispensasjon til bruksendring, renovering og tilbygg på ei løe ved Stølgjerdesetra innenfor Åmotsdalen landskapsvernområde.

–    Løa på Stølgjerdesætra er en del av kulturlandskapet og seterbebyggelsen på stedet, og endring og utviding av løa til selvbetjent turisthytte, er derfor i strid med verneformålet for Åmotsdalen landskapsvernområde, påpeker nasjonalparkforvalter Lars Børve i sin innstilling overfor nasjonalparkstyret.

 

Les mer:

Dovrefjell nasjonalparkstyre (møteinnkalling)

Kristiansund og Nordmøre Turistforenings nettside

Ut.no (Loennechenbua)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas