Blir veien over Imingfjell vinteråpen?


Lufsjåtangen har kvaliteter villreinen trenger vinterstid. Relativt lite snø, og mye lav. Foto: Anders Mossing

Lufsjåtangen har kvaliteter villreinen trenger vinterstid. Relativt lite snø, og mye lav. Foto: Anders Mossing

På nytt kommer fylkesvei 124 over Imingfjell i fokus. Et lokalt initiativ fra Nore og Uvdal kommune om vinterbrøyting og stengningsregime hvis reinen kommer, medfører fylkespolitisk behandling av saken.

Fylkesvei 124 over Imingfjell krysser over inngangspartiet til Lufsjåtangen, en snøfattig og lavholdig tange øst på Hardangervidda. Forskerne er klare i sine anbefalinger – vinterbrøyting av denne veien kan få store negative konsekvenser for villreinen.

Sist denne saken var oppe til diskusjon, var i forbindelse med regional planprosess for Hardangervidda. Denne planprosessen skulle avklare forholdet mellom bruk og vern, og avklare lokale ønsker og behov for utvikling av områder i og tilknyttet fjellområdene rundt Hardangervidda. Tre fylkeskommuner og ni kommuner var involvert, sammen med villreinnemnda og endel interesseorganisasjoner. Gjennom prosessen kom man frem til et omforent forslag. Forslaget innebar en fortsatt vinterstengt fv 124.

Denne regionale planen er ikke juridisk bindende, men inneholder planavgrensninger og endel retningslinjer. Fylkeskommunene er planeier, og ansvarlig for at den blir fulgt opp. Initiativet som nå kommer fra Nore og Uvdal kommune, gjennom en søknad til Buskerud fylkeskommune er i strid med den regionale planen. Buskerud fylkeskommune har behandlet saken som en dispensasjon fra retningslinjene, og forutsatt fylkespolitisk behandling i alle tre berørte fylker. Og forutsetning om likelydende vedtak.

Så langt har fylkestinget i Buskerud behandlet saken og vedtatt et prøveprosjekt med vinterbrøyting og et stengningsregime når reinen kommer. Nå gjenstår behandling i Telemark og Hordaland i løpet av oktober måned. I går, 30.09, behandlet fylkesutvalget i Telemark saken. Fylkesutvalget har en forberedende rolle før behandling i selve fylkestinget. Fylkesutvalget i Telemark stemte i går imot et slikt prøveprosjekt.


Vinterbrøyting kan få store konsekvenser for villreinen. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Vinterbrøyting kan få store konsekvenser for villreinen. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Fra villreinfaglig hold advares det mot en vinteråpning av denne veistrekningen. Lufsjåtangen har kvaliteter som reinen er ute etter vinterstid. Selv om veien i dag er vinterstengt er det annen infrastruktur og menneskelig aktivitet som begrenser dyrenes bruk av selve tangen. En vinterbrøyting vil kunne være det som bikker dette over til å bli en fullstendig barriere. En løsning der man stenger veien når reinen kommer høres ut som en “vinn vinn”-situasjon. Erfaringer fra andre områder tilsier det motsatte. Det er ingen bærekraftig løsning, verken for villreinen eller menneskene som lever i fjellbygdene omkring Hardangervidda.

Les mer om de villreinfaglig vurderingene:
NINA Rapport 412 “Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda”
Villreinfaglig vurdering i forbindelse med saksbehandlingen (Norsk Villreinsenter)

Les mer om erfaringer med stengningsregimet på Rv7:
– NINA Rapport 1121 “Veger og villrein”

 

villrein.no – Anders Mossing