Vil forlenge jaktperioden


Villreinutvalgene for både Blefjell og Hardangervidda har ønsket seg en lengre jaktperiode. Foto: Anders Mossing

Villreinutvalgene for både Blefjell og Hardangervidda har ønsket seg en lengre jaktperiode. Foto: Anders Mossing

Villreinutvalget for Blefjell og villreinutvalget for Hardangervidda ønsker begge en forlenget jaktperiode. Etter vurdering i de respektive villreinnemndene blir det nå forlengelse på Blefjell, men ikke på Hardangervidda.

Jakttidsrammen for villrein er fra og med 20. august til og med 30. september. Villreinnemndene er delegert myndighet i henhold til “Forskrift om jakt- og fangsttider” til å utvide jakta med inntil 14 dager når det foreligger særskilte bestandsmessige behov. Nå har altså villreinutvalgene på Blefjell og på Hardangervidda sendt søknader om forlenget jakt, og begge utvalgene påpeker bekymring for lav avskyting sålangt under årets jakt.

Blefjell har en bestandsplan med målsetning om 150 vinterdyr. Den treårige bestandsplanen 2013-2015 legger opp til en årlig avskytning på 35 dyr. I 2013 felte jegerne 31, mens 2014 kun medførte 22 felte dyr. Sålangt i jakta 2015 har man vurdert at avskytningen har vært mindre enn 35 dyr. Med bakgrunn i “etterslepet” fra tidligere år og foreløpige fellingstall for 2015 søkte utvalget om en forlengelse til og med 11. oktober. Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell har behandlet søknaden og godkjent forlengelse. Nå gis altså jegerne en utvidet mulighet til å fylle fryseren med kjøtt, og utvalget gis mulighet til å oppnå målene i bestandsplanen.

Hardangervidda er Norges største villreinområde. Bestandsplanen er fireårig 2013-2016. Målsetningene er en årlig kalvetilvekst på 2000-2500 dyr, en simleandel på 40 % og en bestandsstørrelse på maks 12000 dyr før kalving. Det nærmer seg jaktslutt og dyra har i år brukt en relativt begrenset del av området. Mange områder har hatt lite eller ingen dyr sålangt. Med bakgrunn i erfaringstall når det gjelder felling i de områdene hvor reinen til nå har oppholdt seg og opplysninger fra oppsyn og valdansvarlige på ulike områder, har man anslått hvor mange dyr som nå er felt. Antakelig ligger fellingstallet sålangt i størrelsesorden 850-1200 dyr.

Årets kalvetelling viste at den sene våren nok har hatt en innvirkning på tilveksten. Av 9141 fotograferte dyr fant man 1965 kalv. Foreløpig opptelling av bilder og kvalitetssikring opp mot posisjoner til GPS-merkede simler og vurderingen iht. bestandstall tilsier at det meste av kalver ble funnet. Det er ihvertfall ikke forventet at kalvetilveksten var over 2100. Man forsøker å gjennomføre årlige strukturtellinger for å kunne vurderes bestandens sammensetning. I 2014 fikk man ikke til dette, med bakgrunn i dårlig vær. Prognosene tilsier imidlertid en simleandel på 43-45 %, altså noe over målsetningen i bestandsplanen. Prognosen for bestandstall før årets kalving er ca. 10500 dyr.


Årets kalvetilvekst antas å ha vært ganske beskjeden, mye pga. sein vår i høyfjellet. Foto: Anders Mossing

Årets kalvetilvekst antas å ha vært ganske beskjeden, mye pga. sein vår i høyfjellet. Foto: Anders Mossing

Villreinnemnda for  Hardangerviddaområdet behandlet i går villreinutvalgets søknad om forlenget jakt frem til og med 7. oktober, men valgte etter nøye vurderinger å avslå. Nemnda fant ikke tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, jf. “Forskrift om jakt- og fangsttider”, om særlige bestandsmessige behov.

Disse vedtakene har ikke klagerett. Villreinnemndene har delegert myndighet til å fastsette forskrift om utvidet jakt, jf. “Forskrift om jakt- og fangsttider” § 3.

Vedtaksbrev forlenget jakt på Blefjell
Vedtaksbrev forlenget jakt på Hardangervidda

villrein.no – Anders Mossing