Nye instrukser for oppfølging av skrantesjuke


Ytterligere oppfølging av sentrale veistrekninger settes i gang. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter Sør.

Ytterligere oppfølging av sentrale veistrekninger settes i gang. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter Sør.

Skrantesjuke (CWD) har et stort fokus både innen miljøforvaltningen og hos myndigheter som jobber med dyrehelse og matsikkerhet. Nye tiltak iverksettes stadig. Siste nytt er nye instrukser til Statens Naturoppsyn (SNO) i deres oppfølging av sentrale veistrekninger.

Sålangt er skrantesjuke påvist på tre individer av rein, alle i Nordfjella villreinområde. Bestanden i Nordfjella er mer eller mindre delt i to soner, nord og sør for fylkesvei 50. Det er kun i sone 1, dvs. nord for fylkesvei 50 at skrantesjuke er påvist. Områdene øst for riksvei 52 er til orientering område for Filefjell tamreinlag. KLIKK PÅ KARTET FOR STØRRE VERSJON.


Grovskalakart over Nordfjella og Hardangervidda med beskrevne vei- og jernbanetraseer. Klikk for større versjon. Kartarbeid: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter Sør.

SNO skal nå følge med på villreinflokker som oppholder seg i nærheten av riksvei 7. Det er ikke ønskelig at dyr krysser veien, og dersom det er praktisk mulig kan oppsynet styre villreinens bevegelser slik at de holder seg på sørsiden av veien, evt. nordsiden om dyr kommer nordfra.

Hvis rein fra sone 1 i Nordfjella nærmer seg fylkesvei 50 kan jaging være nødvendig for å sikre at villrein ikke vandrer ut av sonen hvor det er kjent at skrantesjuke forekommer. Tilsvarende kan jaging av villrein fra sone 2 som trekker nordover mot sone 1 være nødvendig for å hindre at disse går inn i et område hvor det er kjent smitte.

www.villrein.no har tidligere omtalt at det er gitt tillatelse til Filefjell Tamreinlag for nødvendig jaging og avliving av villrein ved Rv52. Dette anses som et midlertidig tiltak for å hindre at tam- og vill rein kommer i kontakt med hverandre, eller hverandres miljø.

villrein.no – Anders Mossing