Ny mal for villreinkartlegging


Foto: Anders Mossing

Foto: Anders Mossing

Kunnskap om villreinens arealbruk er viktig i mange saker, ikke minst i forbindelse med den nylig fastsatte kvalitetsnormen for villrein. Likeså evnen til å peke på mulig konfliktområder og foreslå relevante tiltak, som på sikt kan bedre reinens tilgang til viktige områder. Nå foreligger det en ny mal for hvordan slike prosjekter skal gjennomføres.

Norsk villreinsenter (NVS) fikk i perioden 2007-2008 i oppdrag fra daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) å gjennomføring kartlegging av reinens arealbruk i alle våre nasjonale villreinområder. Resultatet ble faglige oppdatert kartgrunnlag med tilhørende rapporter for bruk i de regionale planprosessene. I etterkant har NVS også gjort tilsvarende arbeider i en rekke av våre ikke-nasjonale villreinområder.

Les mer om NVS´kartleggingsprosjekter her.


NVS Notat 8/2020 – forside

Slik kunnskap er svært viktig i forbindelse med den nylig fastsatte kvalitetsnormen for villrein. Likeledes er det behov for at det identifiseres såkalte fokusområder. Fokusområder omfatter områder hvor det er identifisert utfordringer for villreinen knyttet til arealinngrep og menneskelig aktivitet. Effektene av dette er ofte arealunnvikelse, der reinen unngår å bruke hele eller deler av funksjonsområder den ellers ville ha tatt i bruk på den gjeldende årstid, eller ulik grad av hindringer av reinens naturlige trekk mellom ulike funksjonsområder. Fokusområdene vil være utgangspunkt for vurdering av avbøtende tiltak som kan bidra til at reinen kan bruke leveområdet på en mer optimal måte.

Les mer innholdet i kvalitetsnormen for villrein på lovdata.no.

En ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet la ved årsskiftet 2017/2018 fram sin rapport med faggrunnlag og forslag til en kvalitetsnorm for villrein (NINA Rapport 1400). Kvalitetsnormen ble foreslått å skulle bestå av tre delnormer, der delnorm 3 omfatter «Leveområde og menneskelig påvirkning». For å kunne klassifisere alle villreinområdene etter denne delnormen er det en forutsetning at alle de 24 områdene kartlegges ved bruk av samme metodikk, og ekspertgruppa anbefalte derfor at det burde utarbeides en kartleggingsmal basert på tidligere erfaringer.

Denne malen er nå ferdigstilt. Last den ned her:

villrein.no – Anders Mossing